فیلترینگ ۳ هزار کانال غیراخلاقی تلگرام در هفته

Shargh - - اقتصاد -

مهر:

وزير ارتباطات و فنــاوری اطلاعات گفت: به طور متوسط در هفته ســه هزار کانال غيراخلاقی در شــبکه اجتماعی تلگرام مسدود میشــود. محمود واعظی در حاشــيه مراســم افتتــاح پروژههای تلفن همراه اپراتور همراه اول در آســتانه فاز ســوم شبکه ملی اطلاعــات در جمع خبرنگاران گفــت: از تعداد کانالهای غيراخلاقی تلگرام که مســدود میشــود، تعدادی از آنها برای رســيدگی، بــه مقامات قضائی ارجــاع داده میشــود. واعظی از تــلاش بخشهای مختلف بــرای افزايش امنيت شــبکه ملی اطلاعات خبــر داد و گفــت: مرکز ملی فضای مجــازی در يک سال گذشــته زمان زيادی را صرف موضوع امنيت در شبکه ملی اطلاعات کرده است و شورای عالی فضای مجــازی نيز مصوبات کارگشــايی دربــاره امنيت اين شبکه داشته اســت. هدفگذاری اين است که شبکه به گونهای باشــد که هکرهای خارجی نتوانند آسيبی به اين شبکه ملی وارد کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.