مسکن امسال وارد بورس میشود

Shargh - - اقتصاد -

صداوسیما:

مديرعامــل بورس کالای ايران، با اشاره به اينکه از امســال مســکن وارد بورس میشود گفت: خودروســازانی که خودروهای خــود را در بورس کالا عرضه کنند، میتواننــد از معافيت ۱۰درصدی مالياتی برخوردار شــوند. حامد ســلطانینژاد گفت: ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ايران میتواند سرمايههای ما را در بخش مســکن به سرمايههای مولد تبديل کند و از راکدبودن ســرمايهها در بخش مســکن جلوگيری شود. وی ادامه داد: اين روش کمک میکند که مسکن از رکود خارج شود، چون اين ابزارها میتواند کمک کند که هرکسی با هر مقدار پولی که دارد، در متراژ معينی در مســکن ســرمايهگذاری کند و درواقع سرمايهها به سمت مسکن حرکت میکند و حتی سرمايههای خرد هم میتواند به کمک بخش مسکن بيايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.