معاون سیف استعفا داد

Shargh - - اقتصاد -

تســنیم:

در پــی اســتعفای علی کرمانشــاه، رئيــسکل بانک مرکــزی ناصر حکيمــی را برای سرپرســتی معاونت فناوریهای نويــن اين بانک تعيين کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.