گرفدتوگو

میرکاظمي وزیر نفت احمدينژاد در 22 ماه، 250مدیر و کارشناس را برکنار کرد

Shargh - - اقتصاد -

مهدي افشــارنيک: بيژن عاليپور امروز مدیرعامل شــرکتي است که ميتوان گفت آسکو و کنسرسيوم سابق است با توليد سه ميليون بشکه نفت. در واقع اصل توليد نفت ایران در همين شــرکت رقم ميخورد. مناطق نفتخيز جنوب، محل تمرکز و تجمع همه مخالفان زنگنه بوده و هست. اصولا طيف معروف جنوبيها در این شرکت متمرکز هستند. ازاینرو مدیرعاملي این شرکت هميشه محل بحث و جدل بوده است. رابطهاي که مدیرعامل این شــرکت با جنوبيها و تهران برقرار ميکرد در سرنوشت نفت کشــور تأثيرگذار بود. برخي اوقات هم مدیرعاملي دســت خود جنوبيها بود. مصاحبه با عاليپور بر ایــن محور بود که رابطه فعلي جنوبيهــا و زنگنه و قراردادهاي تازه نفتي را شــفافتر کنيــم؛ موضوعي که براي خيلــي از نفتيها مهم و جذاب اســت، اما عاليپور دوست داشت گریز بزند به دوران ميرکاظمي. بالاخره هم این قســمت از مصاحبه، تيتر را از آن خود کرد. دوران 22ماهه ميرکاظمي به خيليها ضربه زد، مهمترین آنها جنوبيها هستند که خاطرات تلخ بسياري دارند.

آقاي عاليپور شما مدیرعامل شــرکتي هستيد که پيش از انقلاب به آســکو معروف بود، تابهحال حس اینکه شما ميراث آسکو را مدیریت ميکنيد به شما دست داده است؟

چنین حســي دســت نداده، اما همین که این شرکت کاملا ایراني است و توانسته از ســوی مدیران و کارشناســان ایراني اداره شود، براي ما نکته حائز اهمیتي است، البته مشکلاتي که ما درحالحاضر داریم، آسکو در آن زمان نداشته است، برای مثال فرسودگي تأسیسات نداشتند یا بههیچعنوان مشکلات مالي نداشــتند، بهدلیل ممنوعیتهایي که در کشور وجود دارد، امکان اســتخدام کارکنان از روي برنامهریــزي و در زمان لازم وجود ندارد، اما بههرحال اگر انقلاب نميشــد، هیچ موقع چنیــن جایگاهي را به بنده نميدادند، شما اگر ساختار سازماني آسکو را نگاه کنید، ميبینید که امکان نداشــت یک ایرانــي را در رأس امور قرار دهند، در آن زمان تنها شــرکت آسکو بود که کارهاي عملیاتي و فني را انجام ميداد و شرکت نفت هم به آسکو سرویس ارائه ميکرد، درحالحاضر بنده مدیرعامل آسکوي قدیم و مدیرعامل شرکت ملي نفت در خوزستان هستم.

در واقع هم چهره غيرصنعتــي دارید و هم صنعتي، این موضوع که اکنون ایرانيها در حال اداره امور هســتند افتخار به حســاب ميآید؟ شــاید در دهه اول انقلاب این عنوان یک افتخار به حساب ميآمد، آیا درحالحاضر نيز چنين موضوعي افتخار است؟

بله؛ درحالحاضر هم افتخار است.

افتخــار به چه؟ امــروزه در دنيــا مدیرعامل را از کشــورهاي دیگر بهراحتي استخدام ميکنند.

با تمام تحریمهایي که ما شــدیم و کالاهایي که اجــازه خریداري آنها را به ما نميدادند، توانســتیم با یاري سازندگان داخلي نیازمان را برطرف کنیــم، درحالحاضر ۴۱ درصد قطعــات و تجهیزات نفتي مــورد نیازمان در خوزســتان تولید ميشــود و تولید نزدیک بــه 80 درصد قطعات یدکي نیز در داخل کشــور اســت، به این دلیل ميگویم افتخار است که با وجود تمام تحریمها و فرســودگي تأسیسات توانســتیم تولید را حفظ کنیم و اگر امکانات و تکنولوژيهاي پیشرفتهاي را که اکنون شرکتهاي نفتي - که با کشورهاي آمریکایي و اروپایي در ارتباط هستند - دارند، در اختیار داشتیم، شاید تولید ما بسیار بیشتر از مقدار کنوني بود.

مشــکل ما این اســت که این حرف که ميگویيم ما ایرانيها اداره کردیم، منجر به آن شــده که خارجيها از صنعت بيــرون بروند و این حرف به نوعي به یک تقابل با خارجيها بدل شده است.

متأسفانه مقصر آن هم خود ما هستیم، همین قراردادهاي جدیدي که آقاي وزیر ميخواســتند انعقاد کنند، مستحضر هستید که با انواع و اقسام مخالفتها مواجه شد و اگر اجازه ميدادند الان به ثمر نشسته بود و شاید به تولید هم ميرسید.

بخش مهمي از این مخالفتها از طرف کســاني است که در اهواز و جنوب همکار شما بودهاند.

بله، بهدلیل آن است که تجربه کافي ندارند و کمي بدبینانه به موضوع نگاه ميکنند؛ اما در اینکه حسن نیت دارند نباید شک کرد.

در واقع قبول دارید موضوع اینکه ما ایرانيها به خودکفایي رسيدیم به معناي آن شــده که ما خودمان را از تکنولوژي و سرمایهگذاريهاي مرسوم بازار نفت دنيا محروم کردهایم؟

دو قســمت اســت؛ یکي موقعي اســت که آنها مــا را تحریم کردند و تکنولوژيهــا را به ما نميدادند، بحث دیگر آن اســت که کســاني که در داخل کشور هستند و مخالفت ميکنند، اجازه ندادند این کار انجام شود.

خروجي آن چيزي شــده است که آسکو شــش ميليون بشکه نفت توليد ميکرد، اما ما در بهترین حالت چهار ميليون بشکه توليد کردیم.

خب این تحلیل فني دارد. شــما هم خوب بلدي... آن موقع که آسکو شش میلیون بشکه تولید ميکرد، مخازن ما به نیمه دوم عمرشان نرسیده بودند.

عربستان 50 سال است که بالاي هشت ميليون توليد ميکند.

عربستان میادین بیشتري دارد.

ضریب برداشت آنها هم بالاتر است.

بله، ما از تکنولوژي ضریب برداشــت عقب هســتیم، اما کارشناسان ما هم به سمت این تکنولوژيهاي جدید ميروند، مثالي هست که ميگویند کســي که ميتواند در ایران حفاري انجام دهد و به نفت برســد، در تمام میادین دنیا ميتواند این کار را انجام دهد، شــما عربستان را در نظر بگیرید و ببینیــد که آیا عمق چاههایي که حفر ميشــود با عمق چاههاي ما قابل مقایسه است؟ عمق چاه آنها ۳00، ۴00 متر تا هزار متر بیشتر نیست، اما ما دو تا سه هزار متر حفاري انجام ميدهیم.

بله اما ما تجربه ميادین مشترک را نيز داریم، مانند آزادگان و پارس جنوبي که مخزن یکي اســت اما طرف مقابل ما برداشت بيشتري انجام ميدهد، مانند لایه نفتي پارس جنوبي که قطر 450 هزار بشکه برداشت ميکند و ما بهتازگي 30 تا 40 هزار بشکه برداشت ميکنيم.

بله دقیقا درست است، ما آن تکنولوژي را نداریم و اگر آن تکنولوژي را داشتیم، قطعا هم ضریب برداشت ما بیشتر بود.

این استدلال دیکلاین )افت فشار( مخازن بهنظرم استدلال درستي نيست.

کلي گرفتاري براي ما درست کردند. اینها را شما لحاظ نميکنید... .

شما استدلال دیکلاین را قبول دارید یا خير؟

بله.

افت فشــار مخزن موضوعي بوده که دنيا آن را حل کرده اســت اما ما به دليل پارادایم خودکفایي به سمت تکنولوژي و سرمایه و بازار روز دنيــا نرفتيم و الان ميگویيم که مخزن به طور طبيعي افت فشــار پيدا کرده است.

نميتــوان گفت که به ســمت آنها نرفتیم، ما تحریــم بودیم و پس از آن هــم وقتي آقــاي مهندس زنگنه شــروع کــرد به حرکت به ســمت تکنولوژيهاي روز دنیا، دیدید که با چه مخالفتهاي شدیدي مواجه شد.

یعني اگر بعد از انقلاب به سمت تکنولوژيهاي روز دنيا رفته بودیم، ما هم ميتوانستيم توليد شش ميليون خودمان را حفظ کنيم.

قطعا همینطور است.

آقاي مهندس، نسبت شما با افرادي که به بچههاي جنوب معروف هستند، چيست؟

بنده از زماني که آغاز به کار کردم، ســعي کردم با همه کار کنم، همین افرادي که به جنوبيها معروف هستند، کوچکترین مخالفتي با آمدن بنده نداشــتند و زماني که ما شــروع به کار کردیم با یک آرامــش کار را انجام دادیم.

شما زماني آمدید که آنها از دوران ميرکاظمي ضربه خورده بودند... .

همیــن جنوبيها کاملا با ما همکاري کردنــد و قبل از آنکه بنده بیایم، نشســتهایي با آقاي وزیر و آقاي جوادي داشــتند کــه در جهت افزایش تولیــد و همراهي و همدلي بوده و این زمینه مهیا شــد که بنده به عنوان مدیرعامل به راحتي توانستم با آنها کار کنم.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.