آژیر قرمز در بورس

Shargh - - اقتصاد - پدرام سمیعیتبریزی کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

بازار سرمایه اولین روز هفته را با رشد ۱۴7.۳2 واحدی، معادل 0.۱۹ درصد شاخص کل آغاز کرد. در این روز که بیش از ۹66 میلیون انواع ســهام و سایر اوراق بهادار به ارزش سههزارو ۱۴7میلیارد ریــال در بورس و فرابــورس معامله شــد، رقم شــاخص کل را به عدد ۹7هــزارو 6۵8.۹ واحد رســاند. در این روز، بانک ملــت که در هفتههای اخیر شرایط مساعدی نداشته، علاوه بر اینکه نماد آن بیشــترین بازدیدکننده را میان ســهام بورسی داشــت، تأثیرگذارترین ســهم در رشــد شاخص نیــز با ۵6 واحد بود. پــس از آن، معاملات فولاد مبارکــه اصفهان و شــرکت ملی مــس ایران که این روزها از رشــد قیمت جهانی فلزات اساســی ســود میبرنــد، در مجموع به رشــد بیش از 70 واحدی شــاخص کمک کردند. شــاخص قیمت نیــز با افزایــش ۴۹.8۱واحــدی، عــدد 26هزارو ۵۴۴.6 واحد و شــاخص آزاد شناور نیز با افزایش 260.06واحدی، عدد 87هــزارو 2۹۳ واحد را به ثبت رساندند.در معاملات روز شنبه بورس تهران، 708 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش دوهزارو 2۳ میلیــارد ریال دادوســتد شــد. عرضه بلوکی ۱۵۵میلیون ســهمی فولاد مبارکــه اصفهان به ارزش 2۳۴میلیارد ریال، بیشترین حجم معاملات و عرضه ۳7میلیون ســهمی سهام گروه صنعتی پاکشــو در بازار عادی با ارزش ۴6۵ میلیارد ریال، بیشــترین ارزش معامــلات بازار را رقــم زدند.در بــازار فرابورس نیــز 2۵8میلیون انواع ســهام و ســایر اوراق بهادار به ارزش هــزارو ۱2۳میلیارد ریال معامله شــد کــه از این میــزان، ‪۴ ۳8‬هزار ورقه بدهی به ارزش ۴۳2 میلیــارد ریال در بازار اوراق با درآمد ثابت دادوســتد شــد. همچنین با تأثیر مثبت معاملات «میدکو»، شــاخص این بازار با افزایش 2.2واحدی به رقم ۹۱۱.۴واحدی رسید. در معاملات این روز، اکثر ســهام گروه انبوهسازی مثبت و پرحجــم معامله شــدند. همچنین اکثر شــرکتهای حوزه رایانه و فعالیتهای وابســته بــه آن نیز شــاهد معاملاتی پرحجــم بودند؛ اما برخلاف روزهای گذشــته، معاملات خودروییها چندان مناسب نبود و اغلب نماد شرکتهای آن، با کاهش قیمت مواجه شــدند. بیشترین افزایش قیمت معاملات دیروز را «کساوه» با 7.۵2 درصد به ثبت رســاند که پس از آن «کــرازی» با ۵.۵۴ درصد و «شــلعاب» با ۵.۴2 درصــد افزایش، در صدر شرکتهای با بیشــترین افزایش قیمت قرار داشتند. بیشــترین کاهش قیمت را نیز حق تقدم شــرکتهای نیــرو ترانــس و ســیمان ارومیه و همچنین نمادهای «حفارس»، «کدما» و «فرآور» تجربه کردند.معاملات روز شنبه در حالی آغاز شد که در روزهای گذشــته، اعلام جدیتری از سوی مقامات ارشــد اقتصادی و گاهی بانکی در رابطه با کاهش نرخ ســود مطرح شــده بــود و به نظر میرســد بهزودی تغییراتــی در نرخهای موجود ایجاد شــود. از نظر اکثر فعالان اقتصادی، کاهش دستوری نرخ سود بانکی امکانپذیر نخواهد بود؛ مگر آنکه شــرایط اجرای آن از سوی شبکه مهیا باشــد. تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافهبرداشــت بانکهــا از بانک مرکزی و همچنیــن فعالیت مؤثر بانک مرکــزی در بازار بینبانکی، از شروط اصلی خواهد بود.

از ســوی دیگر، در روز جمعه شــاخص تورم آمریــکا برخــلاف پیشبینیهــا، کمتــر از رقــم ۱.7درصــد و برابر بــا ۱.6درصد اعلام شــد. این کاهش شاخص قیمت مصرف، منجر به تضعیف شاخص دلار و تقویت قیمت جهانی کامودیتیها شده است. این کاهش نرخ تورم، کار را برای رشد نرخ بهره این کشــور در مراحل بعدی ســختتر خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.