۷۱ درصد اشتغال سال ۹۵ فاقد بیمه اجتماعی است

Shargh - - اقتصاد -

فارس:

مرکز پژوهشهــای مجلس در جدیدترین گزارش خــود با عنوان «واکاوی افزایش اشــتغال در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵»، اعلام کرد: با وجود آمارهای رســمی افزایش تعداد درخور توجه شــاغلان، هنوز افــکار عمومی به این موضوع با دیده تردید مینگرد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش رســمی خود اعلام کرد: به نظر میرسد بین برداشت ذهنی جامعه و آنچــه در دادههای اقتصادی نمایان شده است، شــکافی موجود است که باعث میشود برداشــت عمومی قائل به اتفاقاتی نباشــد که در دو ســال اخیر در بازار کار رخ داده است. بهعنوان مثال، آمار و اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران، نشان میدهد در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب تعداد 6۱۵هزارو ۹68 و 667هزارو 782 نفر به شــاغلان اضافه شده است و براي یکمیلیونو ۳00 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است. از این تعداد، نزدیک به ۵00 هزار نفر به شــاغلان مرد و 800 هزار نفر به شاغلان زن اضافه شده اســت. همچنین به تعداد بیکاران در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، به ترتیب ۴7۴هزارو ۳06 و 2۱۴هزارو ۹26 نفر اضافه شــده اســت. از کل یکمیلیونو ۳00 هزار نفر شــاغل اضافهشــده در کشــور در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، بخــش خدمات در حدود یک میلیون نفر افزایش اشــتغال داشته است که 600 هزار نفر آن مــردان و ۴00 هزار نفر زنان بودهاند و خالص افزایش تعداد شــاغلان بخش صنعت در این سالها، حدود هفت هزار نفر بوده است؛ به عبارت دیگر، تعداد 2۱۴ هزار نفر از شــاغلان مرد کاسته شــده و 220 هزار نفر به شاغلان زن اضافه شده است. بخش کشاورزی در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، تعداد 2۵0 هزار نفر افزایش شــاغلان داشته اســت که در حدود 70 هزار نفر آنها مردان و ۱80 هزار نفــر از آنها زنان بودهاند. در ادامه، مرکــز پژوهشها مهمترین عوامل ایجاد این شــکاف را به این شــرح برشــمرد: ۱. عدم همسویی تحولات جمعیتی با اشــتغالزایی: افزایش تعداد شــاغلان و همزمانی آن با مــوج جمعیت جوان و تحصیلکرده کشــور. 2- ترکیب جمعیت جوان بیکار و بالا بودن حساســیتهای جامعه به سرنوشــت این قشر. ۳- افزایــش جمعیــت غیرفعــال: حضــور 6۱درصدی جمعیت غیرفعال در جمعیت در ســن کار در ســال ۱۳8۴ تــا ۱۳۹۵ و بهتبع آن کاهش نرخ مشــارکت. ۴-پایینبودن ســهم اشتغالزایی عمومی: 82 درصد مشاغل ایجادشده در سال ۱۳۹۴ در بخش خصوصی و 8 درصد مشاغل ایجادشــده در بخش دولتی. ۵- افزایش اشتغال غیررسمی: افزایش 668 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور در سال ‪(۵۳ ۱۳۹۴‬ درصد فاقد بیمــه و ۴7 درصد بیمه(، افزایــش 6۱۵ هزار نفر به شاغلان اضافهشده در سال ‪(2۹ ۱۳۹۵‬ درصد بیمه و 7۱ درصد فاقد بیمه(. 6- بالابودن سهم اشتغالزایی بنگاههای خرد: در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب 82 و صد درصد از شــاغلان اضافهشــده، مربوط به بنگاههای زیــر ۱0 نفر کارکن بودهانــد. 7- پایینبودن سطح دستمزد شــاغلان: دریافت دستمزدی کمتر از ۵00 هــزار تومان در ماه برای کارگــران در ۵22 بنگاه صنعتی در سال ۱۳۹2، وجود کارگران شاغل زیر خط فقر و با دســتمزد پایین، عدم کفایت ســطح حداقل دســتمزد برای خــروج از فقــر. 8- توزیــع نامتوازن منطقــهای اشــتغال: تأثیر تحــولات منطقــهای بر ذهنیت مردم، پراکندگی نامتوازن اشــتغال و بیکاری بین مناطق، دسترســی نامتعادل مناطق به نهادهای ارتباطی و رســانهای، عدم تقارن میان حساسیتهای اجتماعی، حساســیت زیاد جامعه به خبرهای منفی تا خبرهای مثبت. ۹- ایرادهای تعریف رسمی شاغل: به این معنی که تعریفهای ارائهشده از فرد شاغل یا بیکار، جامع و کامل نیستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.