وضعیت مالیاتی شرکت اسنپ چگونه است؟

Shargh - - اقتصاد -

تبعیت تــام از قوانیــن مالیاتــی و پرداخت بهموقــع وجوه دولتی، ازجمله مهمترین عوامل و زمینههــای پیشــرفت کلان جامعه اســت که میتواند در درازمدت موجب شــکوفایی هرچه بیشــتر و رشــد اقتصادی و رفاه عمومی کشــور عزیزمان ایران شــود. طبعا همراهی و مشارکت بخش خصوصی با سیاستهای مالیاتی دولت و پذیرش آنها، عامل مهمی در تأمین منابع لازم بــرای تحقق اهــداف کلان کشــور خواهد بود. اسنپ، به اســتناد مدارک و تأییدیههای موجود، یکی از مؤدیان مالیاتی بخش خصوصی اســت که از زمان آغاز فعالیت، در مسیر شفافیت امور مالیاتــی خود قدم برداشــته و همواره در موعد مقرر، مالیات تعیینی را بــه طور کامل پرداخت کرده است. شــرکت اســنپ، اولین و بزرگترین ســامانه حمل و نقل هوشمند شــهری در ایران از سال ۱۳۹۳ با دریافت همه مجوزهای قانونی جمهوری اســلامی ایران فعالیت خــود را آغاز و تــا به امروز توانســته اســت ضمن گســترش ســرویسدهی خود به چهار کلانشــهر تهران، کرج، اصفهان و شیراز، زمینه ایجاد 600 فرصت شــغلی به صورت مســتقیم و بیش از صد هزار شــغل به صــورت غیرمســتقیم را فراهم آورد. دریافــت گــزارش مقبول حسابرســی از یکی از معتبرترین مؤسســات حسابرسی کشــور از بدو تأســیس، همچنین رســیدگی و دریافت تأییدیه دفاتر مالــی از اداره کل امور مالیاتی کشــور که تنهــا در صــورت وجود شــفافیت مالــی احراز و اهدا میشــود، نشــانگر پایبنــدی تمامقد این مجموعه به نظام مالیاتی کشور و اهتمام اسنپ به توســعه زیرســاختهای جمهوری اسلامی ایران اســت. شــفافیت عملکرد مالی اســنپ و به طور کلی، کســبوکارهای آنلایــن برآمده از ماهیت فضای الکترونیکی است که امکان خطا را در قیــاس با مدلهای کســبوکار ســنتی به حداقل ممکن میرســاند و بررسی آنها را برای ســازمانهای نظارتی ذیربط تســهیل میکند. امید اســت که با رشد فرهنگ عمومی و تبعیت هرچه بیشــتر شــرکتهای خصوصی از قوانین مالیاتی، مشارکت کسبوکارهای کوچک و بزرگ در بهبود وضع اقتصادی و توســعه کلان کشور گسترش یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.