اصرار رئیسی برای معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آســتان قدس رضوی یا آســتان حضــرت معصومه )س( یا آستان حضرت عبدالعظیم براساس قانون از پرداخت مالیات معاف شدهاند. البته در قانون پیشین تبصــره ۳ ماده 2 قانون بوده اســت کــه به موجب آن بعضــی آســتانها مثل فعالیتهــای اقتصادی آســتان قدس رضوی از پرداخت مالیات مستثنا شده اســت. در اصلاحیــه آن تبصره حذف شــده و طبق همــان تبصره ۳ قانون اشــاره کرده اســت که همه فعالیتهای اقتصادی مربوط به نهادها و بنیادهایی کــه خود مشــمول معافیت هســتند، بایــد مالیات پرداخــت کنند. درحالحاضر به اســتثنای مالیات بر عملکرد آســتان قدس رضــوی، هیچگونه معافیت دیگری در کشــور نداریم. سیدکامل تقوینژاد درباره اصرار شــخصی آقای رئیســی برای معافیت آستان قدس رضوی نیز گفت: بههرحال آقای رئیســی خود رئیس یک نهاد اســت و طبیعی است که بخواهد از نهاد خود حمایت کند. ما با مجموعه آســتان قدس جلســاتی داشتیم و آنها این برداشت را دارند که این مؤسســات اقتصادی بــا پول نذورات ایجاد شــده و نذورات مشمول معاملات نمیشود و این موضوع با برداشت ما مغایرت دارد. ما در نظام مالیاتی ممکن اســت تعبیر دیگری داشته باشــیم؛ ولی بههرحال قانونگذار اجازه داده اســت که آن بخش از نهادها و شــرکتهای وابسته که با اذن مقام معظم رهبری معاف هستند، از طرف ســازمان از پرداخت مالیات معاف شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.