9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

احمدینژاد: طــرح تحول اقتصادی از نیمه دوم امسال به اجرا درمیآید

مقامــات مــرزی عربســتان اعــام کردند: ایران پنج قایق ماهیگیری ســعودی را که وارد آبهای ســرزمینی ایران شده بودند، ترخیص و خدمه هندی این قایقها را آزاد کرد

لاریجانــی در تودیــع و معارفــه رئیــس و دادســتان دیــوان محاســبات: مجلــس پای تصمیمات مستقل دیوان بر تخلفات میایستد

ریچــارد دالتون، ســفیر ســابق انگلیس در ایران: ایــران توانایی اقــدام تافیجویانه علیه پایگاههای نظامی آمریکا در خلیجفارس را دارد

صمصامــی، سرپرســت وزارت اقتصادی و دارایی: اجازه نمیدهیم عدهای با جعل ســند کالا ترخیص کنند

زرگــر، معاون وزیر نیرو خبــر داد؛ اتاف یک میلیارد مترمکعب آب شرب در کشور

ناگفتههای برکناری ناگهانی آقای ســخنگو؛ محمدعلی حسینی در سفر چین بود که از مقام خود کنار گذاشته شد

نوذری، وزیر نفت خبر داد: ایران مشــکلی با توتال ندارد

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران: بازگشت ایران به دوران قبل از انقاب ممکن نیست

کدخدایی، ســخنگوی شــورای نگهبان خبر داد: تــدارک شــورای نگهبان بــرای انتخابات ریاستجمهوری

سفر مقامات نظامی اســرائیل به آمریکا به منظور گفتوگو درباره فعالیتهای هســتهای ایران

نیکا ســارکوزی از بشــار اســد خواست با ترغیب ایران به همکاری با جامعه بینالمللی به حل مسئله هستهای ایران کمک کند

میلیبند، وزیــر امور خارجــه انگلیس تأکید کرد: حل مسئله هستهای فقط از راه دیپلماسی

حضــور غــول گازی دنیا در تهــران؛ رئیس شــرکت گازپروم در دیدار بــا احمدینژاد برای سرمایهگذاری در ایران اعام آمادگی کرد

حمید بهبهانی، معاون امــور برنامهریزی و اقتصاد حملونقل وزارت راه و ترابری بهعنوان سرپرست وزارت راه انتخاب شد

متکی، وزیر خارجه: چارچوب گفتوگوهای ژنو ساماندهی مذاکرات اساسی است

علــی لاریجانــی: مجلس پــای تصمیمات مستقانه دیوان محاسبات میایستد

رحیمی، رئیس ســابق دیوان محاســبات: از برخورد با قرارداد کرسنت دفاع میکنم

رژیم صهیونیستی: چهار دیپلمات ایرانی در اختیار ما نیستند

فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: ایران در عرصه انرژی قدرت تعیینکننده است

ســعید مرتضوی، دادســتان تهران: شعبات ویــژه به پرونــده اراذل و اوباش دستگیرشــده رسیدگی میکند

قالیباف، شهردار تهران: مصرف آب شرب را در شبکه فضای سبز به صفر رساندهایم

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: اصاح قانون انتخابات ضروری است

حسینی، ســخنگوی وزارت خارجه در پکن اعــام کــرد: ایــران فرصتهای زیــادی برای سرمایهگذاران خارجی دارد

اژهای وزیــر اطاعــات: آمریکاییها از همه امکانات خــود برای ضربهزدن به ما اســتفاده میکنند ولــی تاکنون در مقابله بــا ایران ناکام بوده است

محمد نجــار، وزیــر دفاع: رزمایــش پیامبر اعظم، نمایش توانمنــدی متخصصان داخلی ایران است

صادق محصولی مشــاور رئیسجمهور: من گزینه وزارت کشور نیستم

احمدینژاد: مذاکره ایران بــا آمریکا نیاز به واسطه ندارد اگر تشخیص دهیم مذاکره به نفع ملت ایران است بدون هیچگونه تعارفی مذاکره میکنیم

متکــی، وزیــر امــور خارجــه: گفتوگوی جلیلی- ســولانا برای تدوین برنامه کاری است که مذاکره اساسی طرفین را ساماندهی خواهد کرد

آیتالله هاشمیرفســنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: حوزههای علمیه باید در خلق اندیشههای نو پیشگام باشند

علــی لاریجانی، رئیــس مجلــس: اجرای عدالت بدون رعایت قانون امکانپذیر نیست

مرکــز پژوهشهای مجلس اعام کرد: تورم اصلیترین چالش اقتصاد ایران است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.