قاسمی: با آمریکاییها درباره برجام گفتوگوهایی داشتهایم

Shargh - - ديپلماسي -

تسنیم :

«بهرام قاسمی»، سخنگوی وزارت امور خارجــه، درباره تمــاس با آمريــكا در دوره ترامپ گفــت: در بحــث برجام و كميســيون مشــترک در صورت نياز با آمريكايیها كنار كميسيونها صحبت كردهايم. هيچ نوع كانال ارتباطی خارج از برجام بين ما و دولت آقای ترامپ فعا وجود ندارد. قاســمی گفت: در كميسيون معمولا موارد خافی كه اتفاق میافتد يا ابهاماتی كه هست از سوی طرفين مطرح میشــود و ما معمولا بدعهدیها، مشكات، موانع و اتفاقات نابهنجاری را كه در سر راه اجرای برجام پيش میآيــد مطــرح و پيگيری كــرده و خواهان حلوفصل آن میشويم. او درباره تماس با آمريكا يا ردوبدل پيام بهصورت غيرمســتقيم در دوره ترامپ نيز، اظهار كرد: در بحث برجام و كميسيون مشترک در صورت نياز با آمريكايیها صحبت كردهايم. كنار كميسيون براســاس مكانيسمی كه تعريف شده در محدوده برجام با آمريكايیها صحبت وجود داشته و دارد. خــارج از آن مذاكــرهای نداريــم. هيچ نوع كانال ارتباطی هم بين ما و دولت آقای ترامپ فعا وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.