پوز ناجیاسیونتونزیوئا لا ب به نراایباعوترادضیتغییقا درمنووناکسارسای سیهمهپرسیب ک ورنگزازروردئندلا

Shargh - - جهان -

هــواداران و مخالفان دولــت ونزوئلا، پس از ســه ماه اعتراض گســترده در این کشــور تصمیم به برگزاری دو رویــداد انتخاباتی گرفتهاند. ایــن دو گروه در روزهای اخیر ســخت مشــغول رقابت بر ســر دو همهپرســی بودند؛ اولین همهپرســی روز گذشته و از سوی مخالفان برگزار شــد و برای مخالفت با طرح «نیکلاس مادورو،» رئیسجمهوری ونزوئلا برای تشکیل مجمع ملی جدید برای بازنویســی قانون اساسی بود و دیگری همهپرسی ۳۰ جــولاي برای موافقت با آن کــه دولت ونزوئلا آن را برگزار میکند. رأیگیری نمادین روز یکشنبه که مقامات انتخاباتی آن را تأیید نکردهاند، به منظور بررســی دیدگاه عمومی درباره پیشــنهاد مادورو برای بازنویســی قانون اساســی ۱۹۹۹ اســت. مقامات ونزوئلایــی و هواداران مادورو همهپرســی روز گذشته را تحریم کردند و مادورو هــم آن را غیرقانونــی خوانــده و از آن ســو مخالفان میگویند در رأیگیری ۳۰ جولاي شرکت نمیکنند چراکه طرح مادورو خلاف دموکراســی و تنها با هدف تحکیم قدرت رئیسجمهوری این کشــور ارائه شــده است. این در حالی اســت که مادورو مصرانه میگوید تغییر قانون اساســی لازمه مقابله با بحرانهای اقتصادی اســت و بعد از ماهها اعتراض صلح را به این کشور بازمیگرداند. با این همه طرح بازنگری قانون اساســی مطرحشده از ســوی مادورو به تنشها دامن زده و خشم معترضان را برانگیخته است. به گفته جان هولمن، خبرنگار الجزیره در ایــن منطقه، تحلیلگران ونزوئلایــی میگویند دولت نامحبوب ونزوئلا میتواند با تغییر قانون اساسی قدرت خود را بیشــتر کند و همزمان کنگــره ملی تحت کنترل مخالفــان و انتخابات ریاســتجمهوری ســال ۲۰۱۸ را لغــو کند؛ امری که دموکراســی را در معرض خطر قرار میدهــد. به دلیل همین حساســیتها میلیونها نفر از مخالفان در همهپرســی روز گذشــته که جنبه نمادین داشت، شرکت کردند.

پرسشهایمطرحشدهدرهمهپرسی

در این همهپرســی مردم به ســه سؤال اصلی پاسخ آری یا خیر میدهند.

آیا شما درخواست بازنگری قانون اساسی که از سوی نیــکلاس مادورو و بدون موافقت مــردم ونزوئلا مطرح شده را رد میکنید؟

آیــا از نیروهای نظامی ملی و همــه مقامات دولتی میخواهید از قانون اساسی ســال ۱۹۹۹ دفاع کنند و از تصمیمات مجمع ملی حمایت کنند؟

آیا شما از برگزاری انتخابات آزاد و شفاف و همچنین ایجــاد دولت وحدت ملی بــرای بازگرداندن نظم قانون اساسی حمایت میکنید؟

چه کسانی میتوانند رأی دهند؟

همه ونزوئلاییهای بالای ۱۸ سال در داخل و خارج از کشــور میتوانستند در این همهپرســی شرکت کنند. رأیگیری در دوهزار و ۳۰ حوزه رأیگیری در ۵۳۶ شــهر ونزوئلا و ۶۹ کشور جهان برگزار شد. چندین نفر از رهبران ســابق آمریکای لاتین برای نظارت بر ایــن انتخابات به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا سفر کردند.

پیامدهایاینهمهپرسی

این همهپرســی جنبه نمادین ندارد و هنوز مشخص نیســت بعد از اعلام نتایج چه اتفاقی میافتد اما برخی معتقدنــد پیروزی در این همهپرســی میتواند دســت معترضان را برای اقدامات دیگری علیه دولت مادورو از جمله اعتصاب سراسری باز کند . «هنری کاپریلس » رهبر مخالفــان ونزوئلا هم پیش از برگزاری این همهپرســی گفت: اگر میلیونها نفر در این همهپرســی شرکت کنند و به طرح مادورو نه بگویند، فشارهای ما برای احترام به اراده مردم و جلوگیری از تقلب در قانون اساسی مقیاس بزرگتری پیدا میکند.

مجمعمؤسسانملیچیست؟

مجمع مؤسســان ملی کنوانسیونی است که در سال ۱۹۹۹ در ونزوئلا برای نوشتن قانون اساسی جدید ایجاد شد. تشــکیل مجمع مؤسســان جدید میتواند بیش از یک ســال طول بکشــد چراکه برای تعیین مؤسسان آن باید همهپرســی و انتخابات برگزار شود و مؤسسان هم باید ماهها مسائل مربوط به قانون اساسی جدید را مورد بحث قرار دهند. این امر به رئیسجمهوری ونزوئلا اجازه میدهــد در طول این فرایند در قدرت باقی بماند و حتی میتواند منجر به تأخیر در انتخابات ریاســتجمهوری سال ۲۰۱۸ شــود. همه اینها در حالی است که براساس برخــی نظرســنجیها تنها ۳۰ درصد مــردم از تصمیم مادورو برای بازنویســی قانون اساســی تصویبشده در دولت هوگو چاوز حمایت میکنند و موافقت با شخص مادورو هم به ۲۰ درصد رســیده است. در واقع از هر ۱۰ فرد پرسششــده در ونزوئلا، هفت نفر بــا تغییر قانون اساســی مخالف هستند. با این همه مادورو همچنان در میان فقــرا و کارمندان عالیرتبه ارتش محبوب اســت. براساس گزارشها با توجه به اعتراضات چند ماه گذشته که به کشتهشدن دستکم صد نفر و مجروحشدن حدود هزارو ۵۰۰ نفر منجر شده، به نظر میرسد مخالفان از هر وسیلهای برای اعمال فشــار بر دولت استفاده میکنند. در صد روز گذشــته هم مخالفان و هم دولت به نحوی به خشونت متوسل شدند و برای مثال مخالفان به انبار موادغذایی حمله کردند و آن را آتش زدند و در یک مورد حتی یکی از هواداران مــادورو را آتش زدند و نیروهای امنیتــی دولتی هم با ســرکوب تظاهــرات ضددولتی و دستگیری مخالفان به خشونتها دامن زدند. کاهش فقر و بیکاری، بهبود آموزش و بهداشــت و رشد اقتصادی میراث «هوگو چاوز»، رئیسجمهوری پیشین ونزوئلا بود که در سال ۲۰۱۳ درگذشت و پس از آن نیکلاس مادورو، همحزبی او بر کرســی او تکیه زد امــا با کاهش قیمت جهانی نفت و پیشرفتن مادورو به سمت اقتدارگرایی، میراث چاوز تا حدود زیادی به باد رفت و حالا بســیاری از هواداران هوگو چاوز، رئیسجمهوری پیشــین ونزوئلا هماکنون به صف مخالفان دولت پیوستهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.