ارتش سوریه چاههای نفتی رقه را پس گرفت

Shargh - - جهان -

ارتش ســوریه با حمایت جنگندههای روسی چندین چــاه نفتی را در جنوب غرب اســتان رقه تحــت کنتــرل خــود درآورد. به گزارش شــبکه الاخباریه ســوریه، یک منبع نظامی اعلام کرد که ارتــش میادین نفتــی «الوهاب، الفهد، دبیســان، القصیر، ابو القطط، ابو قطاش» و چند روستا را در منطقه صحراء در جنوب غرب اســتان رقه تحت کنترل خود درآورد.

هدف بعدی ارتش سوریه بازپسگیری منطقه السخنه، دروازه استان دیرالزور در شرق این کشور در مــرز با عراق اســت. در روزهــای اخیر ارتش ســوریه و نیروهــای همپیمانش دســتاوردهای مهمی را در شمال شرق مناطق صحرایی در شهر قدیمی تدمر داشتند.

در صحــرای جنــوب شــرقی، درگیریهــای شــدیدی میــان ارتــش و همپیمانانش بــا افراد مسلح ارتش آزاد سوریه در حومه شرقی الوعر در شهر الســویداء در جنوب سوریه به وجود آمد که همچنان ادامه دارد.

مذاکره با اسرائیل

درهمینحال، وزیر دفاع اســرائیل از مذاکرات کارشناســان روســیه، آمریکا و اســرائیل در وین درباره ایجاد منطقه امن در جنوب غرب ســوریه خبــر داد اما زمان دقیقــی برای ایــن مذاکرات مشــخص نکرد. آویگــدور لیبرمــن در مصاحبه با روزنامــه «کامرســانت» چاپ روســیه گفت: کارشناسان روسیه، آمریکا و اسرائیل ضمن دیدار در ویــن، اوضاع پیرامون منطقــه امن در جنوب غرب ســوریه را بررســی خواهند کرد. او مدعی شــد: اســرائیل از هر تلاشــی با هدف آرامکردن اوضــاع در کل خاک ســوریه ازجمله در منطقه جنوب غربــی حمایــت میکند. لیبرمــن ادامه داد: فعلا امــکان ارزیابی کامــل تحولات وجود نــدارد زیرا درحالحاضر مــا از اطلاعات دقیق و جزئیات مهم باخبر نیســتیم، مسائلی وجود دارد که برای ما مناســبتر اســت و ما از این ابتکارها بیشتر اســتقبال خواهیم کرد. این مقام اسرائیلی مشــخص نکرد که این دیدار چــه زمانی برگزار خواهد شد. لیبرمن در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: اسرائیل قصد ندارد در امور سوریه دخالت کند. مــا فقط زمانی دخالت میکنیم که حاکمیت اسرائیل نقض شــود. ما بههیچعنوان اجازه تقویت ایران در جنوب ســوریه را نخواهیم داد. او گفت: ایران بهتدریج سوریه را به پایگاه و سکویی براي حمله علیه اسرائیل تبدیل میکند و بــه همین دلیل ما تلاش میکنیــم تا ایرانیها اصلا در سوریه نباشند و این یکی از شرایط اصلی ما در مذاکرات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.