سر خائنان را از تن جدا میکنیم

Shargh - - جهان -

رجب طیب اردوغان، در نخســتین ســالگرد کودتــای نافرجام ترکیه، در روزی که دولت ترکیه آن را روز «دموکراســی و همبســتگی» نامیــده، گفت، با کســانی که به گفته او «خیانت کردهاند» بهشــدت برخورد میشــود. به گــزارش رویترز، ســالگرد کودتــای نافرجام ۲۵ تیر در شــهرهای مختلــف ترکیه برگزار شــده و گروههای مردم در راهپیماییهــای مربوط به آن شــرکت کردهاند. رئیسجمهــوری ترکیــه، در نشســت ویــژهای در پارلمان آن کشــور شــرکت کرد و ســپس به راهپیمایی در اســتانبول پیوســت، پس از آن به آنکارا، پایتخت، بازگشــت تا در نیمهشــب شنبه و ساعات اولیه روز یکشــنبه در تظاهراتی خارج از مجلس و مراســمی در کاخ ریاستجمهوری شرکت کند. او در جمع صدها هزار نفر از کسانی که در اطراف تنگه و پل بســفر جمع شده بودند، بار دیگر تأکید کرده دولت او ممکن است مجازات اعــدام را بازگرداند. رجب طیــب اردوغان گفت، «نخست، سـر آنها که خیانت کردهاند را از تن جدا میکنیم». ترکیه از سال ۲۰۰۴ به این سو مجازات اعدام را کنار گذاشته است. تصویب اجرای دوباره آن و امضای رئیسجمهوری، یکی از اصلیترین شروط عضویت در اتحادیه اروپا را زیرپاگذاشته و خودبهخود به روند آن خاتمه میدهد. اردوغان تاکنون چندین بار گفته کشورش لازم نیست «به هر بهایی» عضو اتحادیه اروپا شــود. او اخیرا در مصاحبهای با شــبکه جهانی بیبیسی نیز گفته اگر این نهاد اروپایی اعلام کند نمیتواند عضویت ترکیــه را بپذیرد، «مایه آرامــش خاطر» دولتش خواهد بود و افزوده است که اتحادیه اروپا وقت ترکیــه را تلف میکند. کودتای نافرجام ترکیه ۲۵ تیر سال پیش بهوقوع پیوست و در وقایع مربوط به آن دســتکم ۲۴۹ نفر جان خود را از دســت دادند. پس از کودتا هزاران نفر از کار برکنار شده یا بازداشت و بسیاری از رسانهها نیز تعطیل شدهاند. در سالگرد کودتا نیز دولت ترکیه اعلام کرد هفت هزار نفر دیگر از نیروهای پلیس، ارتش و کارکنان دولــت را از کار برکنار کردهاســت. کودتای ترکیه با واکنش بســیاری از کشورهای جهان، ازجمله، ایران، کشــورهای اروپایی و ایالات متحده روبهرو شد که جملگی با آن مخالفت کردند. درعینحال موضوع استردادنشــدن فتــحالله گولن، خطیب مخالف اردوغان که ســاکن آمریکاست، بر روابط دولت ترکیه و دولت باراک اوباما سایه افکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.