تظاهرات در پاریس در اعتراض به سفر نتانیاهو

Shargh - - جهان -

صدهــا نفــر در پاریــس در اعتــراض به ســفر نخســتوزیر اســرائیل به فرانســه تظاهرات کردند. به گزارش ایســنا، به نقل از النشــره، تظاهرکنندگان اعتراض خود را نســبت به ســفر بنیامیــن نتانیاهو، نخســتوزیر اســرائیل، به فرانسه نشــان داده و از سیاست شهرکســازیها و محاصره تحمیلشده بر غزه انتقاد کردند. ریاســتجمهوری فرانســه اعلام کرد کــه مذاکراتی در پاریس میــان امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانســه با نتانیاهو برگزار شــد که طرفهــا در ایــن مذاکرات به بررســی درگیریهای عربــی اســرائیلی و مســائل منطقــهای پرداختند. همچنین یک ســخنگوی حزب سوســیالدموکرات آلمان اظهــار کرد، مارتین شــولتز، رهبر این حزب و رقیب آنگلا مرکل در انتخابات پیشِروی آلمان قرار اســت روز پنجشنبه به پاریس سفر کرده و با امانوئل ماکرون دیدار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.