حمایت مردمی از ترامپ در سراشیبی سقوط

Shargh - - جهان -

نتایج نظرسنجی جدیدی نشان میدهد، محبوبیت مردمــی ترامــپ میــان آمریکاییها به دلیــل افول نقش رهبری واشــنگتن در جهان، توقف دســتور کار ریاستجمهوری در داخل و لایحه بهداشت و درمان نامحبوب جمهوریخواهان کاهش یافته اســت. به گزارش ایســنا، با گذشت شــش ماه از رویکارآمدن، محبوبیت ترامپ از ۴۲ درصد ماه آوریل به ۳۶ درصد رسیده اســت. میزان نارضایتی از او هم با پنج درصد افزایش به ۵۸ درصد رســیده است. در مجموع، ۴۸ درصد از عملکرد ترامپ «قویا ناراضی» هســتند. این ســطح از نارضایتی پیشتر هرگز بــرای بیل کلینتون و بــاراک اوباما دیده نشــده بــود و تنهــا در دور دوم ریاستجمهوری جورج بوش چنین موردی رخ داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.