ابوبکر البغدادی زنده و در سوریه است

Shargh - - جهان -

مدیر بخــش اطلاعــات وزارت کشــور عراق به روزنامه الصباح گفت ابوبکر البغدادی زنده اســت و در ســوریه حضور دارد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عراقی الصباح، براساس اطلاعات دقیق امنیتی، ابوبکر البغدادی سرکرده داعش کشته نشــده و هنوز زنده اســت. از طرفی نیروهای وزارت کشور عراق موفق شدهاند خطرناکترین سرکرده زن عضو داعش را بازداشت کنند. براساس وزارت کشور عــراق، ابوبکر البغدادی درحالحاضر در ســوریه و خارج از شهر رقه بهسر میبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.