استقبال شیعیان و کردهای عراق از ائتلاف جدید

Shargh - - جهان -

جریانهای سیاسی شیعی و کرد عراق از تشکیل ائتلاف سیاســی جدید عربهای ســنی برای مرحله بعد داعش استقبال کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامــه فرامنطقهای الحیاه، گروههای سیاســی سنی عراقی روز جمعه از تشکیل «ائتلاف گروههای ملی عراق» برای یکپارچهکردن جریانهای سیاسی سنی و آمادگی برای مرحله بعد داعش خبر دادند و خواهان «عبور از تنش طایفهای و مقابله با تلاشها برای تغییــر جغرافیای جمعیتــی» در مرحله بعد داعش شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.