شکایت خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر از امارات متحده

Shargh - - جهان -

خانوادههای قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا ممکن است به دعویای که علیه عربستان سعودی به اتهام دستداشتن ریاض در این حملات تروریســتی اقامه کردهاند، نام امارات متحــده عربی را نیز بیفزایند. بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشــاتودی، در سپتامبر ۲۰۱۶، قانونی موسوم به «ســند عدالت در برابر حامیان تروریسم» به مرحلــه اجرا درآمد که به شــهروندان آمریکایی اجــازه میدهد علیه کشــورهای خارجــی به اتهام اقدامات تروریستی اقامه دعوی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.