ساخت سومین پایگاه نظامی آمریکا در سوریه

Shargh - - جهان -

کارشناســان و متخصصــان نظامــی آمریــکا کار ســاخت پایــگاه نظامی جدیدی را در شــمال شرقی ســوریه آغاز کردهاند. پایگاه نظامی جدید آمریــکا در منطقــه بین «تل تمر و تــل لبیدر» در ۴۰کیلومتری غرب شــهر کُردنشین حسکه سوریه واقع شــده و هدف اصلی از ساخت آن، افزایش پشــتیبانی نظامی آمریکا از عملیات نیروهای کُرد در استانهای شمالی سوریه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.