افزایش اعتراضات اجتماعی و سیاسی در روسیه

Shargh - - جهان -

مرکز اصلاحات اقتصادی و سیاســی روســیه با انتشار گزارشی با موضوع، «روسیه در سال ۲۰۱۷، از افزایش تعداد اعتراضات مردمی در این کشــور ابراز نگرانی کرد. برایناساس میزان اعتراضات اجتماعی و سیاســی در ســهماهه دوم امســال در روسیه در مقایســه با ســال گذشــته بیش از ۳۳ درصد رشد داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.