یزد در آینه مشاهیرش

Shargh - - زاويه -

تنها در ویکیپدیا بیش از صد چهــره مهم و تأثیرگذار یزدی میتوان سراغ گرفت؛ مشاهیری که در علوم، فقه، فلسفه، اخلاق، شعر، سیاست و فرهنگ حضوری ماندگار داشــتهاند و برخی از آنها در خطکشــیهای سیاسی امروز، جایگاه متمایزی یافتهاند؛ از فرخییزدی شاعر تا حاجاحمد متوســلیان، از محمدتقــی مصباحیزدی تا ســیدمصطفی محققداماد، از مهدی آذریزدی تا وحشــی بافقی شــاعر. در این میان ســخنگفتن از زادههای کویر یزد بدون دستهبندی سیاسی و رعایت تقدم و تأخر سخت و تا حدودی ناشــدنی اســت، اما میتوان برخی از آنها را که توانستهاند بــا صفات خود در قلب مردم ماندگار شــوند را اینچنین یاد کرد، اگرچه اگر مجالی بیشــتر فراهم بود، پرداختن به علمــا و ائمهجمعه و برخی از چهرههــای بزرگ زرتشــتی این منطقــه از ایران بایــد در اولویت قرار میگرفت. یکی از مشــهورترین تفسیرهای قرآن را ابوالفضل رشیدالدین میبدی، مترجم و مفســر قرن ششــم هـ..ق، نوشــته که زاده یزد است. اثر مشــهور او «کشفالاســرار و عدهالابرار» هنوز یکی از مهمترین آثاری اســت که در زمینه تفسیر منتشر شده اســت. اگر بخواهیم در یزد فردی را بهعنوان معلم بشناسیم، راهی جز شناخت معینالدین بنجلالالدین محمد یزدی )مشهور به معلم( نیست. او که معاصر روزگار آلمظفر بود اثری گرانسنگ به نام «مواهب الهی» دارد و معلم بسیاری از چهرههای برجســته پس از خود بوده است. یزد، وکلا و حقوقدانان فراوانی نیز به تاریــخ معاصر ایران تقدیم کرده، اما در میان آنها نامهای امیر رکنالدین محمدبن نظام حســینی و پسرش محمدبن شــمسالدین )معروف به سیدرکنالدین و سیدشمسالدین( بیش از بقیه مهم و قابل توجه است. این دو در زمانه خود یعنی قرون هفتم و هشــتم هجری قمری، علاوه بر علوم زمانه، در زمینه حقوق نیز جایگاه ویژهای داشتند. بعید است بتوان شــاعری را همپایه محمد فرخییزدی، راســخ و استوار بر سر عهد خود با مردم یافت. شــاعر لبدوختهای که در یزد متولد شــد و با بیت «شرح این قصه شــنو از دو لب دوختهام/ تا بســوزد دلت از بهر دل سوختهام» جایگاه ویژهای در میان مردم یافت و در زندان قصر تهران صیدِ زندانبانان استبداد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.