از خواب خیس ماهی تا مایلند

Shargh - - تلويزيون -

این روزها شــاهد حضور نمایشهای تازهای در تالارهای تهران خواهیم بود و برایناســاس گزارش شــده که نمایشهای خــواب خیس ماهــی، عقل صورتــی، دور دنیا در هشــتاد روز و مایلند همین روزها در تالارهای پایتخت، بوستان، خلیجفارس و پلاتوی اجرا روی صحنه میآیند.

«خواب خیس ماهی» در پایتخت

«خواب خیس ماهی»، نوشته مهدی میرباقری و به کارگردانی پویان درزی، از 22 تیر در تماشاخانه پایتخت روي صحنه رفت.

در «خواب خیس ماهی» امیرمحمد زند، نفیســه روشــن، آیدا کنی، ارســطو خــوشرزم، پیام احمدینیا، فرزانه ســهیلی، پویان درزی و شیرین صمدی به ایفای نقش میپردازند. از دیگر عوامل نمایــش میتوان به علیرضا مهران )مشــاور کارگــردان و طراح صحنه(، امید گلزاده )طراح گریم(، زهره کاظمی )طراح لباس(، ســینا افشــار )طراح پوستر و بروشــور(، ســعید غلامی )دستیار کارگردان و برنامهریز(، عرفان ابراهیمی )موســیقی(، کاوه آهنگر )ســاخت تیزر( و بهرنگ دزفولــیزاده )عکاس( اشــاره کرد. در خلاصه نمایش آمده: مهیار و لاله ســه سال بعد از جدایی با هم در کافهای که همیشــه میرفتند قرار میگذارنــد تا دوباره با هم زندگی کنند. «خواب خیس ماهی» از 22 تیر تا 22 مرداد، ســاعت 22:30 در تماشاخانه پایتخت روی صحنه میرود.

اجرای دوباره عقل صورتی در مرکز تئاتر کانون

نمایش «عقل صورتی یا مدادی که فقط مشق نمینوشت» به کارگردانی مهدی فرشیدیســپهر، بار دیگر روی صحنه مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میرود.

بــه گزارش ایرانتئاتر، با توجه به اســتقبال عمومی از نمایش «عقــل صورتی یا مــدادی که فقط مشــق نمینوشــت» که به تهیهکنندگی اداره کل ســینمایی و تئاتر کانــون روی صحنه رفته بود، این اثر بار دیگر از اول مرداد در تالار بوســتان این مرکز میزبان علاقهمندان است.

این نمایش درباره رابطه میــان دانشآموزان، معلمان، پدران و مــادران در محیط مدرســه و خانواده اســت؛ در این بین بازیگر نقش اول این نمایش که پســری نوجوان اســت، بــا چالشها و رؤیاهایی روبهروســت که به کمک معلم پرورشــی خود قادر به حلوفصــل آنها میشــود. ویژگی ایــن نمایش حضــور گروهی از بازیگــران حرفهای و بازیگــران تازهکار نوجوانی اســت که در کنار هم توانســتهاند اثــری متفاوت و قابل بحــث را خلق کنند. همچنیــن طراحی صحنه کار بهگونهای اســت که از نور طبیعی روز در آن اســتفاده شده است و دکورها کاربرد چندمنظوره دارند. ریتمیکبودن اثر و همزمانی برخی اتفاقها در این نمایش، نشانه احتــرام کارگــردان به تربیت مخاطــب حرفهای تئاتر اســت که رسانهها پیشتر به آن پرداختهاند.

ایــن نمایش که ویژه کودکان و نوجوانان تولید شــده، از اول تا بیستم مردادماه جاری همهروزه بهجز روزهای شنبه، صبحها ویژه مدارس و بعدازظهرها در ســاعت 19:30 برای عموم روی صحنه میرود.

ســعید ابک، مهــرداد باقری، شــراره طیار، فهیمــه باروتچی، الهــام ایروانی، مریم آشــوری و امیرحســین انصافی به همراهی بازیگران خردســال و نوجوان در این نمایش ایفای نقش میکنند. آهنگسازی این اثر را مرتضی طباطبایی و طراحی و ساخت دکور و صحنه را مهرداد باقری، مهدی فرشیدیسپهر و پویا طهماسبی برعهده داشتهاند. معصومه آرواز نیز دستیار کارگردان و برنامهریز این نمایش است.

«دور دنیا در هشتاد روز» ویژه بانوان

پرفورمنــس «دور دنیــا در هشــتاد روز» ویــژه بانــوان و به نویســندگی و کارگردانی نارینه گالســتانیان، روزهای 22 و 23 تیر، ساعت 1۶ در سالن خلیجفارس فرهنگسرای نیاوران اجرا شد.

«دور دنیا در هشــتاد روز» حاصل پژوهش و تمرین در حرکات آئینی و مفهومی ملل است که قصد دارد با ارتباطی که بین کلام، حرکت و موســیقی ایجــاد میکند، مخاطــب را در جریان درکی عمیقتر از سنت و فرهنگ مختلف ملل قرار دهد.

عوامل ایــن نمایش عبارتند از: نویســنده و کارگــردان: نارینه گالســتانیان، تهیهکننده و مدیر اجرائی: آتوســا منصوری، دستیار تهیه: ژامک فائقی، گرافیســت: سینا اوچی، طراح ویدئو و عکاس: امیر فرخ، طراح لباس: نارینه گالستانیان، بازیگران: )اجراکنندگان( دینا شریفبخش، زهره استیری، ژامک فائقی، سارا کاظمی، نرگس عدیم، بنفشــه رضا، رانا جارالهی، شقایق بهرایی، یاسمین وفایی، بهار بنیاسدی، نســیم نوری، نیلوفر آفتابی، سما عطریان، سمیرا حمیدی، شقایق صدری، آلاله سلمان ماهینی و یاس قهرمانی.

پرفورمنــس گروه آراکس با عنوان «دور دنیا در هشــتاد روز»، 22 و 23 تیر ســاعت 1۶ بهمدت 90 دقیقه در ســالن خلیجفارس فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

مایلند در پلاتو اجرا

نمایش «مایلند» به نویسندگی و کارگردانی هومن رستگار، از 20 تیر در پلاتو اجرای تئاترشهر به صحنه رفته است.

در این نمایش که روایتکننده داستان اولین سفر جیمز کلارک، دانشجوی دورگه ایرانی- انگلیسی است و برای انجام یک تحقیق از ســوی دانشــگاه به تهران اعزام شده اســت، هومن رستگار به ایفای نقش میپردازد.

هومن رستگار سابقه بازی در نمایشهای شبنشینی باشکوه آقاجــون، کنی چــی، ننــهدلاور و فرزندانش، آنــدورا، معصومه و بیگانــه را دارد. از دیگــر عوامل این نمایش میتــوان به آزاده بخشــی )مجری طرح و برنامهریز(، بهزاد بختیاری )طراح صدا و آهنگســاز(، علی طهرانچی )طراح پوستر و بروشور(، تینا بخشی )طراح گریم(، لعیا رســتمی )انتخاب لباس( و سعید جعفریپور )عکاس( اشاره کرد. «مایلند» از 20 تا 27 تیر، ساعت 18 در پلاتو اجرای تئاتر شهر به روی صحنه میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.