عکسهایمهاجرت

Shargh - - تلويزيون -

موزه بریتانیا با کمک مؤسسه «آرتفانــد» مجموعــهای جدیــد از عکسهــای 9 هنرمنــد عــکاس خاورمیانه را خریداری کرده اســت. با این خریدهای جدید مســیر مجموعه آثار خاورمیانه مــوزه بریتانیا دگرگون شده و این نهاد در راه ثبت لحظههای مهم تاریــخ و درگیرشــدن بــا تاریخ معاصر و رویدادهای کنونی جهان گام برمیدارد.

هنرمنــد ســوری جابــر العظمه )متولد 1973 میــلادی( در مجموعه خود با عنوان «رستاخیز» از سوژههای عکاســی خود دعوت کرده اســت تا روی روزنامه دولتی ســوریه «البعث» چیزی بنویسند و آن را برعکس جلوی دوربین نگه دارند. این عکسها بخشی از نمایش رایگان موقت در گالری 3٤ موزه هســتند که نمایشگاه «زندگی در تاریخ» از آثــار روی کاغــذ هنرمندان معاصر عــرب را تا 22 اکتبــر در خود جای خواهــد داد. این کارهــا همراه با آثار دیگر پوســتر، عکاسی، طراحی و پرینتــی که مــوزه بریتانیــا بهتازگی خریداری کرده، نمایش داده شــدهاند. بســیاری از هنرمندان این نمایشــگاه ســوریاند و آثارشــان پس از شورش و آغــاز جنگ داخلی ســوریه در 2011 آفریده شده است.

چهــار هنرمند دیگر که آثارشــان در این مجموعه اســت اهل شــمال آفریقا هســتند که از میــان آنها لیدیا الرحمن )متولــد 1992( الجزیرهای و لیــلا العلــوی )1982-201۶( هنرمند فرانسوی-مراکشــی روی مســئله مهاجــرت متمرکز شــدهاند. الرحمن با اســتفاده از عکسهــای پولاروید از غارهایی تصویربرداری کرده است که مهاجــران جوان الجزیــرهای پیش از گذشــتن از آبها برای رسیدن به اروپا در آنجا پنهان میشــوند. درعینحال لیلا العلوی عــکاس خبرنگاری که در بورکینافاسو کشته شــد، امید جوانان مهاجر تونســی را موضــوع کار خود قــرار داده و یأس چهرههای مهاجران سوری را در مرز لبنان به تصویر کشیده است. عکاسهای تونسی نهال شامخ )متولــد 198۵( و هالــه عمار )متولد 19۶9( بــه رویدادهــای کشورشــان پیش از بهار عربــی 2011 پرداختهاند. شــامخ به اعتراضهای 198٤ تونس موسم به «شــورش نان» پرداخته که در آن درگیریها، ســوژه عکاســی او پرفســور فاضل ساسی کشته میشود. عمار نیز به بررســی شرایط زندانهای تونس میپردازد. عکسهای هنرمند کُرد-عراقــی جمــال پنجوانــی با نام «صدام اینجاست» با طنزی تلخ نشان میدهد که سایه صدام حسین سالها پس از نابودیاش هنــوز هم جامعه عراق را دنبال میکند.

دو هنرمنــد از ایران نیــز در جمع این عکاســان هستند. هنگامه گلستان )متولــد 19۵2( که به ثبت اعتراضات زنان در ســال 13۵7 پرداخته و نیوشا توکلیــان )متولــد 1981( کــه کتاب عکسی براساس آلبومهای خانوادگی ســاخته که یادوارهای است از زندگی روزانه ایرانیان و برخوردهای واقعی در تهران و دســت آخر کارهای اِمی کت )متولد 19۵9( است که خانه متروکه «هری سنت جان فیلیپی» معروف به «عبدالله فیلیپی» را نشان میدهد؛ یک مستشار بریتانیایی که مشاور نخستین پادشاه عربستان شــد. آثار این هنرمند نقطه مقابل 700 شــیء تاریخی است که فیلیپــی در ســفرهایش گردآوری کرده بــود و اکنــون در اختیــار موزه بریتانیاست.

کمک مالی سازمان آرتفاند برای خرید ایــن آثــار در راســتای اقدامی است که در ســال 2009 آغاز شد و در گــذر آن مجموعــهای از عکسهایی از هنرمنــدان خاورمیانــهای در موزه بریتانیــا و مــوزه ویکتوریــا و البــرت V&A() گردآوری شــد. بسیاری از آثار خریدهشــده در آن ســال در نمایشگاه ســال 2012 در موزه ویکتوریا و البرت با عنوان «نور از خاورمیانه» به نمایش درآمد. نســخهای از این نمایشــگاه با نام «راســتگو با زندگی: عکاسی نوین خاورمیانه» به شهر بیرمنگام نیز برده شــد. اســتفان دئوچار مدیر سازمان آرتفاند نیــز در این زمینه توضیح داد که هنرمندان بسیاری امروزه از مدیوم عکاســی برای برخورد بــا رویدادهای خاورمیانه استفاده میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.