قتل، پایان شوخی در کارگاه جمعآوری ضایعات

Shargh - - حوادث -

شــرق:

عامــل جنایــت در کارگاه جمــعآوری ضایعات، پس از چهار ماه فرار دستگیر شد و جزئیات تکاندهندهای را از قتل را بیان کرد. هشــتم اســفند به کلانتری 1۷5 باقرشــهر اعلام شد در یک درگیری، کارگر یک کارگاه ضایعات پلاستیک در منطقه کهریزک مجروح و به بیمارســتان منتقل شده است. با وجود انجــام اقدامــات درمانی، به کلانتری 1۷5 باقرشــهر اعلام شــد مجــروح صحنــه درگیری به نــام علی، 1۸ســاله به علت اصابت جســم تیز به ناحیه سینه، فوت کرده است. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـــد» و به دستور دادرس 101 دادگاه عمومی کهریــزک، پرونده در اختیــار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. با حضور کارآگاهان اداره دهم در محل جنایت و انجام تحقیقات از شاهدان صحنه جنایت، مشــخص شــد فردی به نام مهدی 29ساله که برای فروش ضایعات پلاستیک به کارگاه مراجعه کــرده بود، در نــزاع و درگیری با اســتفاده از چاقوی همراهش، اقدام به ارتکاب جنایت کرده و بلافاصله از محل متواری شده است. با شناسایی عامل جنایت، کارآگاهان به محل ســکونت وی در منطقه باقرشهر مراجعــه و در تحقیقات پلیســی اطلاع پیــدا کردند او از این محل متواری شــده اســت. اقدامات پلیسی برای دســتگیری قاتل فراری همچنان در دســتور کار کارآگاهان اداره پلیس آگاهی قرار داشت تا در نهایت آخرین مخفیگاه مهدی در منطقه شــهریار شناسایی شد. کارآگاهان با اخذ نیابت قضائی به این محل اعزام و روز گذشته موفق به دستگیری او شدند. مهدی پس از انتقال بــه اداره دهم پلیس آگاهی، به صراحت به ارتــکاب جنایت اعتراف و عنوان کــرد: برای فروش و خالیکــردن ضایعات پلاســتیک، با وانت شــخصی خود پیش مشــتری در منطقه کهریزک رفته بودم؛ اما صاحب کارگاه )مشتری( در کارگاه حضور نداشت. با کارگران کارگاه که چنــد نفر بودند و یک نفر از آنها را از قبل میشــناختم، شوخی میکردیم که آنها شروع به دســتانداختن و مســخرهکردن من کردند. همین موضــوع علت آغاز درگیری من با آنها شــد. کارگران قصد داشتند من را مورد ضربوشتم قرار دهند. همه آنها چاقو در کمر داشــتند و بــه همین علت، من نیز به ســراغ چاقوي خود رفتم. درگیری شــدید شد؛ به گونهای که با آنها گلاویز شــدم. متوجه نشدم مقتول کــه اصــلا در زمان شــوخی و آغاز درگیــری حضور نداشت، چگونه مورد اصابت چاقو قرار گرفت. بسیار ترســیده بودم. بهســرعت از محل فرار کردم و در این مدت مخفیانه زندگی میکردم تا اینکه دستگیر شدم. سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیــس آگاهی تهران بزرگ، بــا اعلام این خبر گفت: با توجه به دلایل و قراین بهدســتآمده بهویژه اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت از ســوی مقام محترم قضائــی صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلــی، در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.