قتل برادرزن در درگيری شبانه

Shargh - - حوادث -

شرق: مردی میانسال که برادرزنش را در درگیری شــبانه به قتل رســانده بود، در محل جنایت دستگیر شد. ســاعت 21 شب شــنبه، وقوع درگیری در مقابل منزلــی واقع در خیابــان مرتضوی، بــه کلانتری 112 ابوســعید اعلام شــد. با حضور مأمــوران در محل و انجام تحقیقات اولیه، مشخص شــد درگیری بین دو نفر به نامهای ابوالفضل ۴0ساله و تقی ۴2ساله که با یکدیگر نیز دارای رابطه خویشاوندی هستند، به وقوع پیوســته که در نهایت با دخالت مأموران درگیری بین این دو نفر خاتمه پیدا میکند و «تقی» به داخل خانه هدایت میشود. با پایان درگیری، مأموران اقدام به ترک محل کردند؛ اما هنوز از محل یادشــده فاصله زیادی پیدا نکرده بودند که به آنها اعلام شــد دقیقا در همان مکان اعلامشده قبلی، مجددا درگیری شدیدتری از سر گرفته شده است. بلافاصله مأموران به محل مراجعه و اینبار مشاهده میکنند که «ابوالفضل» از سوی تقی )همسر خواهرش( مورد اصابت ضربه چاقو از ناحیه سینه قرار گرفته است. تقی بلافاصله از سوی مأموران دســتگیر و ابوالفضل با توجه به شــدت جراحت، به بیمارســتان منتقل میشــود. ســاعت یک بامداد، به کلانتری 112 ابوسعید اعلام شد ابوالفضل بر اثر شدت ضربه وارده به ناحیه حساس بدن، فوت کرد. بلافاصله موضوع به قاضی کشیک ویژه دادسرای امور جنایی و پلیس آگاهی اعلام شــد. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمد» و به دستور بازپرس شعبه ششم دادســرای امور جنایی، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره ویژه قتل پلیــس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیــس آگاهی تهران بزرگ، بــا اعلام این خبر، گفت: متهــم پرونده در اعترافات اولیــه، عنوان کرده انگیزه درگیری مجدد او با مقتول، به واسطه فحاشی از سوی مقتول بوده است. معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، در پایان این خبر اعلام کرد: تحقیقات درباره این جنایت و انگیزه اصلی وقوع قتل، در مراحل مقدماتــی قرار دارد و متهــم پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.