پرونده ميلياردی رمال بسته شد

Shargh - - حوادث -

پليس:

رئیس پلیــس آگاهی اســتان اصفهان از دســتگیری فرد رمالــی که با ادعــای دروغین درمان بیماران و گشــایش بخت جوانــان، یکمیلیاردو 5۸0 میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد. سرهنگ «ستار خسروی » گفت: در پی شکایت چندین نفر مبنی بر اینکه فردی کلاهبردار با ادعای رمالی، دعانویسی، درمان بیماران و گشــایش بخت جوانــان، مبالغی را دریافت کرده و متواری شــده است، بررسی موضوع در دســتور کار مأمــوران پلیس آگاهی قــرار گرفت. وی با اشــاره به اینکه رمالی، فالگیری و دعانویســی کلاهبرداری محســوب میشود، ادامه داد: کارآگاهان تحقیقــات خود را آغــاز کردند و موفق شــدند رمال متواریشده را دستگیر کنند. این مقام انتظامی افزود: فــرد دستگیرشــده در بازجوییهای انجامشــده به کلاهبرداری یکمیلیاردو 5۸0 میلیونریالی از هشــت شــهروند با شــیوه رمالی و دعانویســی اعتراف کرد. سرهنگ خسروی با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل رمال دستگیرشده به مراجع قضائی، خاطرنشان کرد: مراجعــه به افراد رمال و فالگیر، ریشــه در اعتقادات خرافی بخشــی از مــردم جامعه دارد کــه به جای اینکه مشــکلات خود را از طریق راههای مناســب و قانونی دنبال کنند، ســراغ افرادی میروند که نهتنها هیچ اطلاعی از مشــکل آنها ندارند، بلکه تعهدی نیز نســبت به انجام کارشان ندارند. رئیس پلیس آگاهی اصفهان، رمالها را افرادی شیاد دانست و ادامه داد: یکی از رمالهایی که امسال دستگیر شده، بهقدری در کارش حرفهای بود که در بازرسی از منزل او، دستگاه پوز به همراه طلسم، کتاب دعا، ادعیه، کارت ویزیت و بسیاری آلاتوادوات مربوطه کشف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.