آب با طعم تریاک

Shargh - - حوادث -

پليس:

بــا تلاش مأمــوران مبارزه با مــواد مخدر اســتان البرز، از یک دستگاه خودروی تریلر، 51 بطری آبمعدنــی حاوی 103کیلوگرم تریاک کشــف شــد. سردار «کامرانیصالح»، فرمانده انتظامی استان البرز، گفت: در پــی دریافت گزارشهایی مبنــی بر تهیه و توزیع مواد مخدر از ســوی فردی در پوشــش حمل بار تجــاری، پیگیری موضوع در دســتور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان قرار گرفت. وی افزود: در بررسیهای تکمیلی مأموران، مشخص شد حملکننده مواد مخدر، راننده خودروی سنگین است که در پوشــش حمل بار تجاری، اقدام به جابهجایی و فــروش مواد مخدر میکند. ســردار کامرانیصالح ادامــه داد: رصد فعالیت و تحرکات نامبرده، حاکی از آن بود که بهتازگی قرار اســت مقادیر درخورتوجهی مواد مخدر را از تعدادی سوداگر مرگ در شرق کشور تحویل گرفته و به وسیله یک دستگاه خودروی تریلر به اســتان تهران و البرز منتقل کند. این مقام انتظامی اظهار کرد: بلافاصله گروهی از مأموران اداره عملیات ویــژه پلیس مبــارزه با مــواد مخدر اســتان البرز، به محورهای مواصلاتی شــهر کرج اعزام شــده و پس از پایش و کنترل جاده، خــودروی مدنظر را توقیف و رانندهاش را دســتگیر کردند. فرمانده انتظامی استان البرز تصریح کرد: در بازرســی از خودروی یادشده، 51 بطری آب معدنی حاوی تریاک به وزن 103کیلوو500 گــرم که به طــرز ماهرانهای در قســمت باک خودرو جاسازی شده بود، کشف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.