2 خانواده پس از ۸ سال نزاع به صلح و سازش رسيدند

Shargh - - حوادث -

ميزان:

با تلاش و کوشش رئیس و اعضای شعبه 39 شــورای حل اختــلاف اهواز، بیــن دو خانواده از عشــیره خنافره، پس از هشــت ســال نزاع و کشته و زخمیشــدن بیش از 30 نفر، صلح و ســازش برقرار شــد. دو خانواده از عشــیره خنافره، از هشــت سال پیــش تاکنون به علــت اختلافات اراضــی با هم به نــزاع پرداخته و ایــن درگیری به کشتهشــدن یکی از افراد این دو خانواده منجر شــد. این درگیری به دلیل جو عشــایری و قبیلهای بین این دو خانواده به وجود آمد که منجر به زخمیشــدن بیش از 30 نفر و ایجاد خســارات مالی فراوانی از دو طرف شــد و در نهایت، مراجع قضائی حکم به قصاص نفس شخص قاتل و همچنین بازداشت افراد درگیر صادر کردند. با تلاش و کوشــش فراوان بیش از دو ساله رئیس و اعضای این شعبه و سران عشایر، جلسه نهایی صلح و سازش این دو خانواده با حضور سران طوایف، بزرگان، معتمدان و اعضای شــوراهای حل اختلاف شادگان و کارون در مسجد قبا کوی شهید جعفری )کانتکس( شهرستان کارون برگزار شد و بعد ســاعتها بحث و گفتوگو، خوشــبختانه خانــواده مقتول از حــق قصاص خود صرفنظر و علیه قاتل اعــلام رضایت کردند. طرفین با توســل به کلامالله مجید و درآغوشگرفتن یکدیگر، پس از هشت ســال، اختلافهای خود را پایان داده و صلح و آشتی بین آنها برقرار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.