قطع دست دختر 2۳ساله در شب عروسی

Shargh - - حوادث -

ميزان:

عروس 23ســالهای که در حادثه رانندگی در شب عروسی خود دچار قطع عضو از ناحیه دست شده بود، در بیمارســتان چمران بروجرد پیوند عضو شد. محمد گرشاسبی، فوقتخصص جراحی عروق، گفت: حدود 10 روز پیش خانمی 23ســاله به دنبال واژگونشــدن اتومبیل پراید خود، از خودرو به بیرون پرت میشــود. حین پرتشــدن، ماشــین روی دست راســت او میافتد و بر اثر این حادثه، تمام عضلات از ســاعد تا مچ دست شامل تاندونها، عروق و اعصاب دچار لهشــدگی و کندگی میشود. این فوقتخصص جراحــی عروق اظهار کــرد: این فــرد همزمان دچار آسیب قفسه ســینه و دیگر شکستگیها نیز شده که مورد جراحی قرار گرفت و برای پیوند دســت به اتاق عمل برده و عمل بازسازی با موفقیت انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.