زنان کارتنخواب بر صحنه

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

پيشفروش نمايــش «يک دقيقه و ســيزده ثانيه» با بازي پانتهآ بهرام، سيما تيرانداز، مينــا دريس و لادن مســتوفي از ســاعت 14 روز پنجشنبه آغاز شده است.

به گزارش روابطعمومي گــروه، نمايش «يک دقيقه و سيزده ثانيه» با نويسندگي مشترک محمد چرمشــير و بهمن عباســپور و کارگرداني شهرام گيلآبــادي از اول مرداد در دو ســئانس 19:30 و 21:30 در ســالن اســتاد ســمندريان تماشاخانه ايرانشــهر بــه روي صحنه ميرود کــه با تحقيق ميداني و بررسي روي زندگي 53 زن کارتنخواب، قصــه زندگــي پرتنش و جــذاب چهــار زن را به صحنه ميکشد.

صبح يک روز لعنتي

نمايش «صبح يــک روز لعنتي» به کارگرداني حسن باستاني و بازي رؤيا افشار، ليلا برخورداري، مارال فرجاد و... از ســوم مرداد در تئاتر شهر روي صحنه ميرود.بــه گــزارش روابطعمومي گروه، نمايــش «صبح يــک روز لعنتي» با نويســندگي و کارگرداني حســن باســتاني و بــازي )به ترتيب ورود بــه صحنه(: رؤيا افشــار، ليــلا برخورداري، مــارال فرجاد، حميدرضا فلاحــي و پژمان عبدي از ســوم مرداد در سالن ســايه تئاتر شهر به روي صحنــه ميرود.«صبح يــک روز لعنتي» يک طنز اجتماعي است که پنج پرسوناژ دارد و قصه بدون زمان و مکانــي را روايت ميکنــد.در اين نمايش 60دقيقــهاي عواملي مانند «دســتيار کارگردان و برنامهريز: ســامان پورســليماني»، «دســتيار دوم کارگردان: مژگان حســيني»، «طراح صحنه: ميثم نويريــان»، «طــراح لبــاس: فرنــوش فرجندي»، «دســتيار طراح صحنه: نيلوفــر فاطمي و محمد عليــزاده»، «عــکاس: ماندانا عضــدآزاد»، «مدير روابطعمومــي: امير پارســيانمهر» و «تبليغات: گروه تئاتر مارکت» حضور دارند.شــايان ذکر است پيشفروش اين نمايش بهزودي در ســايت تيوال آغاز خواهد شد.

ماجراي ساحل سنگي

«ماجراي ساحل سنگي» به کارگرداني حسين فداييحســين در تــالار هنر تا 27 تير ســاعت 18 اجرا ميشــود.«ماجراي ساحل ســنگي» نوشته ديويد وود اســت که با ترجمه و کارگرداني حسين فداييحســين بــه صحنــه مــيرود. در خلاصه داســتان «ماجراي ســاحل ســنگي» آمده: توي ساحل ســنگي چند تا موجود تميز دريايي زندگي ميکنند که موج دريا زبالههاي آدمها رو ســمت ساحل ميآورد و غول زباله براي تصاحب ساحل به آنجا حمله ميکنــد.در اين نمايش علياصغر تقيپور، حســن نوري، عليرضا اسماعيلي، فاطمه زارعي، مريم هادياطهــر، عليرضا نامدار، محمد سمناني و محمد ياريمنش ايفاي نقش ميکنند.

محــل اجــرای اين نمايــش تالار هنــر ميدان هفتتير واقــع در خيابان مفتــح جنوبي خيابان ورزنده است. تلفن اين تالار 88306640

نمايش «نارنيــا» به نويســندگي و کارگرداني غزال حســيني در تماشــاخانه اســتاد مشايخي پرديس تئاتــر تهران به روي صحنــه ميرود.اين نمايش از تاريخ سهشــنبه، 27 تير، در سالن استاد مشــايخي پرديس تئاتر تهران و در ســاعت 20 به روي صحنــه مــيرود.در اين نمايــش بازيگراني مانند گيلا ابراهيمي، محمد بهتري، بهنام پورتقوا، سيدقاسم تفاخ، پوريا توکلخواه، ماهک ثابتقدم، غــزال حســيني، هانيــه ربيع، پريســا ســلماني، عليرضا غفاري، محمد قائممقامي، ســينا نوابي و محمدرضا يعقوبکاظمي ايفاي نقش ميکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.