2 شاعر تکرارناپذيرِ شرق و غرب

Shargh - - هنر -

شرق: کتاب «حافظ و دانتــه» پژوهــش مجيد اســدی اخيرا در انتشارات رسانش نوين منتشر شده است. کتاب دارای دو بخــش و 16 فصل اســت. نويسنده در بخش نخست سعی کرده است داشتههای حافظ و دانته را هرچند مختصر نشان دهد و چنانکه خــود در مقدمه اشــاره میکنــد «مجبوريم جهت نشاندادن پيدايی آثارشــان- آثار حافظ و دانته- به مفهومات فلســفی، کلامی، عرفانی، و در يک کلمه نمودهــای فرهنگــی، همچنين بروز ديگــر وقايع و اتفاقــات تاريخی در دو تمدن منشــا اين دو شــاعر، نظری اجمالی بيفکنيم تا تأثيرات اين نمودها و وقايع را بــر آثــار بهجایمانده از حافظ و دانتــه که از گذر احساس فردی آنان در اثرشان منعکس شده است، بنمايانيم». بر همين اســاس بخش نخســت کتاب به بررسی فلســفه، کلام، عرفان اسلامی و مسيحی میپردازد و در اين مســير تشــابهات و اختلافات دو تمدن مســيحی و اسلامی را نشــان میدهد ضمن اينکه بــه تأثير اين معارف در شــکلگيری انديشــه اين دو شــاعر کمــک میکنــد اما در بخــش دوم، کتاب با بررســی اوضاع اجتماعی ايران و شــيراز در زمان حافــظ و اوضاع اجتماعــی ايتاليا و فلورانس در زمــان دانته، به بررســی افکار و انديشــههای دو نابغه شــرق و غرب در مباحثی مانند جامعهپذيری، هستیشناسی، معرفتشناسی عشق، معشوق و در نهايت به تأثير اين انديشهها بر رنسانس میپردازد و در مبحث نهايی و پايانی نويســنده با آوردن دلايلی از آثار دانته بهويژه کمدی الهــی اعتقاد دارد دانته به هيچوجه از عشــق بئاتريس رهايی نيافته اســت. نويســنده خود اذعان دارد که به دليل عدم آشــنايی با زبان ايتاليايی هرگز وارد وجه زيبايیشناسی اشعار حافظ و دانته نشــده است تا بتواند با اخلاقی علمی و بــدون هيچگونه تعصب اين دو شــاعر تکرارناپذير شــرق و غرب را مقايســه کند. به هر صورت اين اثر میتواند اساس و بنيادی باشد تا پژوهشگران بتوانند با اســتفاده از آن بهطور دقيقتری به بررســی آرا و انديشــههای اين دو شاعر بزرگ و قياس آن بنشينند. اين کتــاب در قطع رقعی و به شــمارگان هزاروصد نسخه چاپ و عرضه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.