سعيد اسدي، کارگاه «نمايشنامهنويسي خلاق» ميگذارد

Shargh - - هنر -

گروه هنــر:

کارگاه «نمايشنامهنويســي خلاق» سعيد اسدي در خانــه بينالملــل بامــداد بــه مديريت پريســا بخــتآور برگزار ميشود.سعيد اســدي دربــاره اين کارگاه نوشــته است: «نمايشنامه شکلي هنري و پيشنهادي پيچيده براي يک اجراي نمايشي است. خاســتگاه يک متن نمايشــي در تخيــل، عواطف و تجارب زيســته نويسنده اســت که در نهايت به واســطه بهرهمندي از فــن نمايشنامهنويســي صورت غايي و زيباشناختي خود را مييابد. رويکرد نگارش خلاق در آموزش اين هنر منشأ خلاقيت را در منــش و کنش جاري زندگي هنرجو ميکاود و در فرايندي کارگاهي آن را به ســوي غايت شکلي و زيباشناختياش هدايت ميکند. حرکت توأمان، مــوازي و تفکيکناپذير در دنيــاي تجربه عملي نــگارش نمايشنامه و دانش نظري مرتبط با آن، فرصتي براي تبلور استعداد در مسيري دانشورانه براي خلق اثري هنري خواهد بود».سعيد اسدي نمايشنامهنويس و استاد دانشــگاه است. خانه بينالملــل بامــداد در ميــدان تجريــش، خيابان فناخسرو واقع شده است و علاقهمندان به شرکت در کارگاه نمايشنامهنويســي خــلاق ميتواننــد بــا تلفنهــاي 02122703960 و 02122716551 تماس حاصل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.