نمايش «آرسِن» در سايه

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

نمايش «آرسِن» به کارگردانی بهزاد صديقی، مردادماه در ســالن سايه تئاتر شهر روی صحنه میرود. نمايشنامه «آرسِن» نوشته کارينه خوديکيان بــا ترجمــهای از آندرانيک خچوميان است که با بازنويســی و کارگردانی بهزاد صديقی مردادماه ســال جاری اجرا میشود. نمايشنامه «آرسِــن»، برشــی کوتــاه از داســتان زندگی زن ميانســالی به نــام اينســا )آنــت( و دختربچه 17سالهای به نام آرسِن )زارا( را در يک روز روايت میکند. اين دو شــخصيت از زندگی گذشته خود گفته و هر يک شــخصيت واقعی خــود را پنهان میکنند. آنها کــه پيش از اين چندســال يکديگر را نديــده بودنــد، گفتوگوی خود را با مشــاجره آغاز میکنند، امــا در ادامه، اين مجادله تبديل به دوســتی میشود و ســرانجام پرده از راز زندگی و شخصيت واقعی خود برمیدارند. در پايان، آرسن به دليل گذشته تلخ خود و داشتن وضعيت روحی و روانی ناخوشــش، دســت به کار خشونتباری میزند که مســير زندگی هر دو نفــر آنها را تغيير میدهــد و... .گفتنی اســت اين نمايــش کاری از گروه تئاتر ســپنتا است و فهرست اسامی بازيگران و طراحان آن در اخبار بعدی اعلام خواهد شــد. برخــی از عوامــل و دســتاندرکاران اين نمايش عبارتانــد از: بازنويــس متن و کارگــردان: بهزاد صديقــی، دراماتورژ: علیمحمــد رحيمی، طراح صحنــه و مديرتوليد: مســعود توکلی )مؤسســه افرامانــا(، دســتيار کارگــردان و برنامهريــز: مونا گلپايگانی، مشــاور رســانهای و مديــر تبليغات: منصوره بسمل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.