از پشت پلکهاي نيمهباز

Shargh - - هنر -

نمايــش «از پشــت پلکهــاي نيمهبــاز» به کارگرداني سليم باشــکوه تا ششم مرداد در تئاتر باران اجرا ميشــود.نمايش «از پشــت پلکهاي نيمهباز» به نويسندگي و کارگرداني سليم باشکوه تا ششــم مرداد در تئاتر باران بــه صحنه ميرود. بازيگران «از پشــت پلکهاي نيمهبــاز» کيانوش خانمحمدي، ســوده ازقندي، ســاناز نامدوست، محمد طايفــه، حامد نوبخت، رضا بــرزن، مائده قديري و احســان اميري هســتند.در خلاصه اين نمايش آمده: از پشــت پلکهاي نيمهباز، معماي خامــوش انســان معاصر اســت کــه در تنهايي ناخواســته خــود غرق شــده و اين سرگشــتگي گزارههايي را در ذهن او پديد آورده که سودمندي، حرکت و آرامش را از او گرفته اســت تا نتواند به سازوکاري درست براي حيات خود دست يابد.«از پشــت پلکهاي نيمهبــاز» از يکشــنبه، 18 تير تا جمعه، ششــم مــرداد، ســاعت 17 در تئاتر باران واقع در خيابان فلسطين، پايينتر از خيابان انقلاب، پلاک 292 به صحنه ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.