برندسازی شخصی حرفهای برای مهندسان ساختمان

Shargh - - اقتصاد - سهیل آلرسول*

بازار ســاختمان، یکی از پنج بازار عمده در سطح اقتصاد است که همیشــه از اهمیت و اعتبار ویژهای برخــوردار بــوده اســت. مهندســان ســاختمان در بخشهای طراحــی و اجرا و رســتههای مختلف از جملــه بازیگران مهم این بازار هســتند. هر مهندس در هر یک از زمینههای پیشگفتــه میتواند با ایجاد برند شــخصی نســبت به ایجاد کمپینی از بازاریابی قــوی و منســجم بــرای خود اقــدام کنــد و در بازار پرهیاهوی مهندســی ســاختمان ویژگیهای متمایز خود را در معرض دید و انتخاب مشــتریان قرار دهد. در حــوزه مهندســی ایجــاد برند شــخصی به دلیل فشــردگی و رقابت بالا، حضور بازیگران شرکتی بزرگ و تأثیر عوامل جنبی اثرگذار از برندســازی در بسیاری از مشــاغل و حرفهها مانند وکالت، پزشکی، کارهای هنری و... پیچیدهتر اســت. بنابراین، در صورت ایجاد برند شخصی موفق، بهرهگیری از آن به دلیل حجم و اهمیت بازار اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

صنعت ســاختمان بازیگران شناختهشدهای دارد و در تمام دنیا بهلحاظ ســهم ســرمایههای درگیر و تعداد حرفههای وابسته، ازجمله مهمترین بازارهای مورد توجه بوده است. در این میان مهندسان در حوزه طــرح و اجرا از مهمترین ارکان این صنعت بهشــمار میآیند. در این میان برخی از مهندسان در رستههای خود اهمیت برندســازی شخصی را جدیتر گرفتهاند و برخــی در کــوران رقابت یا در ســایه شــرکتهای بزرگ مشــاور، پیمانکار و سرمایهگذار همچنان گمنام باقی ماندهاند. برنامهریزی راهبردی برای برندســازی شــخصی یا ارتقای جایگاه راهبردی برند شــخصی میتواند از جمله مهمترین برنامههای مهندســی در حوزه صنعت ساختوساز باشد، بهنحویکه مشتریان در حوزه خدمات مربوطه، اعم از مشــتریان حقیقی و شرکتهای سازنده یا تخصصی حوزه صنعت احداث با ارزیابی کمی و کیفی مهندسان به انتخاب ایشان در این حــوزه مبادرت میورزند و پرواضح اســت که در این فرایند در صورت ایجــاد تمایزی پایدار که به نحو مطلوب شناسایی لازم روی آن انجام پذیرد، موفقیت مهندس را تضمین خواهد کرد.

برندسازی شــخصی: تام پیترز با شیوه جدید تفکر مدیریتی که متأثر از انرژی، ایدههای خود، سبک و نفوذ را ایجاد کرد، بهعنوان معمار شرکتهای پستمدرن شــناخته شــد. مقاله وی با عنوان «برند به نام شما» در ســال 2000 مفهوم بنیادین برند شخصی را ایجاد کرد که جایگاه وی را بهعنوان متفکری بینالمللی در عرصه تجارت تثبیت کرد.

برنامه راهبردی شــخصی: بسیار بیش از اینکه به صورت فردی و از منظر برندســازی فردی مورد توجه باشــد، از منظر توســعه منابع انســانی در سازمانها مطالعه شــده اســت. بهعبارتی در اغلب مطالعات نگاه اصلی به توســعه فردی و فرایند برنامهریزی آن از خاســتگاه برنامههای عملیاتی یا اهداف راهبردی در واحدهای منابع انسانی سازمانها مطرح شده، به نحویکــه عملا گامبندی این برنامه هرچند به منظور ارتقای شــخصی طرح شــده، ولی هــدف نهایی آن اهداف سازمان بوده است.

بنا بر آنچه گفته شــد و بر اساس فضای پررقابتی که از حوزه صنعت ساختوساز ترسیم شده، اهمیت برندسازی شــخصی بهعنوان ایدهای مهم به منظور شناختهشدن مزیت نسبی رقابتی و البته پایدار فردی مطرح میشــود. ازاینرو، یک مهنــدس )برای نمونه در اســتان تهران که افزون بر 140 هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی هســتند( گریزی ندارد غیر از اینکــه به صورت مدون و با برنامه، امنیت شــغلی و موفقیت فــردی خویش را تضمین کند. بدونشــک توســعه برنــد فردی در شــرکتهای مهندســی نیز بهلحاظ ارتقای جایگاه منابع انسانی شرکت بهعنوان یکی از مهمترین ســرمایههای شــرکتها، بهویژه در شرکتهای مهندس مشاور و دانشبنیان بسیار مؤثر خواهد بــود. ارتقای برند حرفه مهندســان میتواند شــامل مراحــل پیچیدهای باشــد، اما اصول بســیار ســادهای دارد کــه با پرداختــن به مقدمــات آن نیز میتوان در این عرصه گامهای مؤثری برداشت. کافی است مهندسان با تمرکز بر حوزه صلاحیتهای فردی و جایگاه خود بهعنوان یک عنصر از سیســتم سازمان خود، ارتقای جدی و توانمندیها را هدفگذاری کنند. تدوین هدفهای مشــخص، شــفاف و دستیافتنی بــا گامهــای عملــی از مهمترین اجزای ایــن برنامه توانمندســازی فردی اســت. هر فرد، اعــم از جایگاه شغلی یا گرایش تخصصی باید برنامه راهبردی فردی نیز داشته باشــد تا در نتیجهگیری از تلاشهای فردی خود به نتایج مورد انتظار و پیشبینیپذیر دست یابد. آنچــه در یک برنامــه جامع و راهبــردی از هرچیزی مهمتر اســت، کمککــردن این برنامه به تشــخیص بهترین زمان و اولویتبندی بهکارگیری استعدادهای فردی است بهنحویکه بدانیم در هر زمان باید کجای زندگی خود ســرمایهگذاری بیشــتری کنیم. در پایان و بــا تکیه بر آنچه مقدمــات آن در این فرصت کوتاه بیان شد، باید اذعان کرد شناســایی مزیتهای پایدار فردی و بهنمایشگذاشتن آن در عرصه حرفهای برای مهندسان اهمیت ویژهای یافته که بیتردید باید برای آن برنامهای جدی داشــت تا در کــوران رقابتهای تحمیلشــده ناشی از برخی سیاســتهای نسنجیده آموزش عالی در سنوات گذشته، روابط و بیعدالتی بر شایستگی و کارآمدی برتری نیابد. *دکترای مدیریت استراتژیک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.