روحانی دستور اجرای برنامه ششم توسعه را صادر کرده است

Shargh - - اقتصاد -

ایرنــا:

پایــگاه اطلاعرســانی دولت اعــلام کرد: رئیسجمهوری، برنامه پنجســاله ششم توسعه را به هیئت دولت ابلاغ کرده است. در خبر این پایگاه که روز یکشنبه منتشر شده، آمده است: لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه از سوی دولت به مجلس نهم داده شده بود، اما رسیدگی به این لایحه به مجلس دهم موکول شــد و در جریان رسیدگی به این لایحه هم اصلاحات فراوانــی در لایحه پیشــنهادی دولت انجام شــد؛ تا جایی که برخی صاحبنظران، برنامه ششــم توسعه را عملا طرح مجلس میدانســتند تا لایحه دولت. با وجود رعایتنشــدن نکات مهم مــورد نظر دولت در تصویب این لایحه، وقتی برنامه ششم تبدیل به قانون و ایرادات آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شد؛ 28 اسفند سال 1395 علی لاریجانی، رئیس مجلس، قانون برنامه ششم را به رئیسجمهور ابلاغ کــرد و رئیسجمهــور هم در جلســات هیئت دولت دســتور اجرای این قانون را صادر کرد. در این گزارش تأکید شده اســت: بنابراین اجرای قانون برنامه ششم توسعه طبق روال در دستور کار دستگاههای مختلف اجرائــی قرار گرفته و جوســازیهای اخیر هم عموما با اهداف سیاســی انجام میشود. پایگاه اطلاعرسانی دولت افــزود: حســینعلی امیری، معــاون پارلمانی رئیسجمهور، 25 اردیبهشــت امســال با بیان اینکه عنوان عدم اجرای برنامه ششــم از ســوی روحانی را تکذیب می کنم و این خبر از پایه بیاساس و نادرست است، گفت: «بههرحال قانون دستپخت انسانهاست، ممکن است در اجرا مشکلی داشته باشد، ولی میتوان با ارســال لایحه به مجلــس آن را اصلاح کرد. دولت هیچ مقاومتی در برابر مجلس نشــان نداده و نشــان هــم نخواهد داد. خوشــبختانه تعامــل قابل قبولی میان دولت و مجلس شــورای اسلامی برقرار است و دولت یازدهم کوشــید فارغ از نگاه سیاسی نمایندگان رفتار اغنایی داشــته باشد». پایگاه اطلاعرسانی دولت افزود: امیــری با بیان اینکه در دولــت یازدهم صدها فقــره قانون از ســوی رئیسجمهور به دســتگاهای ذیربط ابلاغ شــده اســت، خاطرنشــان کرد: «برنامه ششــم، طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود، اما رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت دستور اجرای آن را صادر کرد. برایناســاس مقرر شد اگر این برنامه نیازمند هرگونه دستورالعمل، مصوبه و آییننامه باشد، در جلســات دولت تصویب و بــرای اجرا به نهادهای ذیربط ابلاغ شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.