خداحافظی طولانی ترامپ در پاریس

Shargh - - روزنامه -

نکته: ایندیپندنت

حضــور ترامپ در فرانســه و رفتارهایش هنگام دســتدادن با امانوئل مکرون، رئیسجمهور این کشــور، ســوژه عکس و تیترِ یک روزنامــه ایندیپندنت بریتانیا اســت. این روزنامه انگلیســی در تیتر یک نوشــته خداحافظــی طولانی و منظورش این اســت که ترامپ دســتهای مکرون را در مراســم روز باستیل در دست گرفته و برای مدت طولانی آنها را رها نکرده اســت. ایندیپندنت مینویسد ترامپ چیزی حدود ۲۷ ثانیه دســتهای مکرون را در دست نگه داشته و رئیسجمهور فرانســه را هنگام صحبتکردن و توضیحدادن درباره جزئیات جشــن روز ملی، به دردســر انداخته است. عکس یک این روزنامه بریتانیایی هم این وضعیت را بهخوبی نشان میدهد. گزارش اختصاصی مهم و بســیار شــایان تأمل روزنامــه ایندیپندنت درباره حضور پررنگ موادفروشهای نوجوان در سراسر بریتانیاست. در این گزارش میخوانیم: آمار و اطلاعات منتشرشده درباره موادفروشهای دستگیرشــده در سراسر بریتانیا، نشــان میدهد بیشتر آنها کودکانی ۱۲ساله هستند که مواد مخدر درجه A را معامله میکنند. منظور از مواد مخدر درجه A، هروئین، کوکائین و کراک است. ایندیپندنت در این گزارش تأکید میکند این اتفاق نگرانکننده است و از موضوع جدیدی در دنیای خرید و فروش مواد مخدر پرده برمیدارد؛ سوءاستفاده از کودکان. منبع ادعای ایندیپندنت اظهارات پلیس انگلیس، ولز و ایرلند شمالی است. تحقیقات پلیس ادعا میکند در واقع کودکان از هشتسالگی برای این کار انتخاب میشوند و آموزش میبینند و در ۱۲سالگی وارد بازار میشوند.

گزارش اختصاصی ایندیپندنت درباره موادفروشهای نوجوان، خواندنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.