پردهبرداری از شکل جدید اختلاف طبقاتی

Shargh - - روزنامه -

یکی از مهمترین عکسهای منتشرشده در صفحات مجازی در این روزها، سوژه عکسِ یک روزنامه گاردین است؛ بیانسه و دوقلوهایش. عکســی که این خواننده مطرح جهــان در اینســتاگرام از خودش و دوقلوهایش به نام ســرکارتر و رومی که تازه به دنیا آمدهاند، منتشــر کرده، بیش از هفت میلیون لایک گرفته و به یکی از عکسهای مهم و پرسروصدای فضای مجازی تبدیل شده است. این عکس تا ساعتها ســوژه بحث و تبادل نظر در اینستاگرام بوده اســت. روزنامه گاردین در تیتر یک خبر میدهد اختلاف طبقاتی در بریتانیا شــکل و شــمایل جدیدی به خودش گرفته اســت. این روزنامــه ادعا میکند بریتانیای امروز میان دو دســته جوانان زیر ۳۵ سال و طبقه ثروتمندان تقسیم شــده اســت. گاردین در گزارش خود تأکید میکنــد اگرچه دو طبقه فقیر و غنی از ســالهای بروز بحران اقتصادی در بریتانیا رخ نمود؛ اما بعد از انتخابات اخیر و رفراندوم، این موضوع شــکل جدیدی به خود گرفته اســت؛ جوانان زیر ۳۵ سال و مســتأجران و طبقه ثروتمندانی که ۲۷۵هزار پوند درآمد دارند و البته صاحبخانه هم هســتند. در این گزارش میخوانیم بعد از بروز بحرانهای متعدد اقتصادی و انتخابات، عمده شهروندان بریتانیایی که بیشتر شامل طبقه جوانان و مستأجران میشوند، دچار مشکلات فراوان در زمینه تهیه مسکن شدهاند. این در حالی است که طبقه ثروتمندان از این فضای بهوجودآمده استفاده کردهاند و خانههای خالی را صاحب شدهاند. گاردین در نموداری نسبت درآمد سالانه و دارابودن مسکن را در طبقات خیلی ثروتمند، ثروتمند، مستمریبگیر، درآمد پایین و بیکار بررسی کرده است.

نکته: گزارش گاردین درباره اختلاف طبقاتی در جامعه بریتانیا خواندنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.