روسیه در پی تصحیح جایگاه مخالفان اسد

Shargh - - روزنامه -

الشرق الاوسط

عکسی از حضور حیدر العبادی، نخستوزیر عراق، در مراسم رژه نظامی ارتش این کشور در صفحه یک روزنامه الشرق الاوسط منتشر شده است. این رژه به مناســبت آزادی موصل در بغداد برگزار شده است. پسگرفتن موصل و عقبراندن داعش در این منطقه، یکی از بزرگترین دستاوردهای عراق بوده است. عملیات موصل هزینههای زیادی روی دست عراق گذاشت؛ اما بالاخره بعد از ۹ ماه به سرانجام رسید. روزنامه الشرق الاوســط در تیتر یک خبر میدهد که روسها در پــی تصحیح جایگاه گروه مخالفان اســد هســتند. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در نشست ژنو گفته: به نظر میرسد مخالفان اســد هم دیگر دنبال برکناری او نیســتند. دستکم اینکه هدف آنها درحالحاضر کنارهگیری فوری اسد نیست. در گزارش الشرق الاوسط به دســتکاریهای اســد در آتشبس مناطق جنوبی هم اشاره شده اســت. این روزنامه سعودی ادعا کرده هدف دولت اسد از دستکاری در مناطق آرام، جداکردن منطقه جوبر از غوطه است. الشرق الاوسط در بخشــی از صفحه یک و در گزارشــی به مسئله شعر و قدرت آن پرداخته و نوشــته شعر بهمثابه سلاحی سیاسی است. الشرق الاوســط به قدرت و نفوذ اشعار محمود درویش میان مبارزان فلسطینی اشاره و مانند از پابلو نرودا بعد از دولت آلنده در شیلی، یاد کرده است. نویسنده از شاعرانی گفته که بهراحتی کلمات را همچون سلاحی علیه قدرت به کار میگیرند.

نکته: بازتاب خبرهای خاورمیانهای در صفحه یک الشرق الاوسط بیشتر از همیشه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.