۲۰۱۸؛ سال رشد اقتصادی امارات

Shargh - - روزنامه -

تصویری از ویرانههای موصل عکس یک روزنامه اماراتی گلفنیوز اســت. این عکس بعــد از اعلام پیروزی رســمی نیروهــای عراقی بر داعش، در موصل ثبت شــده اســت. حجم خرابیها و ویرانیها به حدی اســت که بازگشــت ســاکنان موصل را به خانههایشان به تأخیر میانــدازد. مدتی زمان میبرد تا موصل سروســامان بگیرد و از آوارههایــش دوباره پذیرایی کند. تیتر یک روزنامه گلفنیوز امارات درباره رشــد اقتصادی این کشور است. صندوق جهانی پول و اعتبار، ادعا کرده رشــد اقتصادی امارات در ســال ۲۰۱۸ به حدی پذیرفتنی خواهد رسید. این در حالی است که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۵، تا حدودی با رکود روبهرو بوده اســت. نرخ تولید ناخالص ملی برای امارات در ســال ‪۳/۱ ۲۰۱۷،‬ تعیین شده است؛ اما پیشبینی صندوق جهانی پول و اعتبار این اســت که این کشــور تا ســال ۲۰۱۸ به نرخ ۸/۳ خواهد رسید. گلفنیوز در خبری دیگر ادعا میکند فرانسه برای کمک در موضوع قطر، آســتین بالا میزند. وزیر خارجه فرانســه در دوحــه تضمین داده در حل این بحران با کویت همراه شــود. کویت از کشورهای واسطه در بحران قطر به شمار میآید. خبر پیروزی تنیسور اسپانیایی بر ونوس ویلیامز آمریکایی در فینال ویمبلدون هم در صفحه یک گلفنیوز به چشم میخورد. خانم موگوروسا در دو سِت پیاپی توانسته تنیسور آمریکایی را به زانو دربیاورد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

نکته: موضوع خاصی در صفحه یک گلفنیوز به چشم نمیخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.