بررسی طرح تسهیل خروج زنان از کشور در گفتوگو با سلحشوري خروج آزاد برای همه زنان

Shargh - - جامعه -

شــهرزاد همتی:

از لحظهای که خبری با عنــوان «ارائه طرح تســهيل خروج زنان نخبه از کشور به هيئترئيسه مجلس» روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت، فعالان زنان به تبعيض ميان زنان اعتراض کردند و گفتند تمامی زنــان نيازمند اين طرح خواهند بود. درهمينحال پروانه سلحشــوری، رئيس فراکســيون زنان مجلس شــورای اســلامی، در گفتوگو با «شرق» انتشار خبر به اين شکل را رد میکنــد و اين طرح را مربوط به همه زنان میداند و منتســببودنش به قشــر خاصی از زنان را نادرســت میخواند.

از آن روزی که نيلوفر اردلان، کاپيتان تيم ملی فوتبال ايران، برای خروج از کشــور و رسيدن به جام ملتهای آسيا و دورزدن ممنوعالخروجی که همسرش برايش رقم زده بود، دســتبهدامان رسانهها شد، نزديک به دو سال میگذرد. از همان روزی که ماجرای مشــکل خانوادگی نيلوفر اردلان و همسرش منجر به انتشار رازهای مگويی شد و مشخص شد که اردلان پيش از علنیشدن اين دعوا برای خروج از کشــور و رســيدن به يک بازی بينالمللی مهريهاش را بخشــيده، تا امروز ورزشــکاران ديگری هم دچار ممنوعالخروجی شــدهاند. دومين ورزشــکاری که ممنوعالخروج شــدنش از سوی همســر، رسانهای شد، زهرا نعمتی، پرچمدار پارالمپيک بود. اينها تنها مشتی از خروار هستند، کسانی که جزء چهرههای ورزشی هستند مشکل حقوقیشان رسانهای شــد؛ اما زنان بیشماری هر روز با اين مشــکل روبهرو میشوند، زنهايی که برای خروج از کشــور و ديدار با بستگان خود مجبور میشوند در برابــر خواســتههای مردانی که قلدری را چاشــنی حقوقشان میکنند و با خندههای از ته دل میگويند خب اينجا همه حقوق متعلق به مردان اســت، کوتاه بيايند. ساناز يکی از آنهاست. درگيرودار متارکه با مردی که بعد از 10 ســال زندگی به دلايلی درخواســت طلاق داد.اما ساناز تمام تلاشش بازگرداندن زندگی مشترکشان بود تا اينکه بعد از سکته مغزی پدرش در آلمان، برای خروج از کشور نيازمند اجازه همسرش داوود شد، اما داوود دو شرط برای ساناز گذاشت؛ طلاق توافقی و البته بخشيدن مهريه و انتقال ســه دانگ از سند خانهای که در ابتدای ازدواج، داوود بــه نام ســاناز کرده بــود. بههرحال زنان زيادی هســتند که صدايشــان به گوش کسی نمیرسد، آنها معلم و وکيل و پزشک و دانشمند هستند، اما کسی صدايشان را نمیشــنود. از زمان رویکارآمدن مجلس يازدهم شورای اسلامی، فراکسيون زنان در وعدههايش درباره تغيير ايــن قانون صحبت کرده بود تا اينکه ديروز خبر آمد در گام نخســت فراکسيون زنان مجلس، طرح اصلاح قانون گذرنامه با هدف تسهيل امکان خروج زنان فرهيخته از کشــور و حضور در مجامــع بينالمللی به هيئترئيسه تقديم شد. اين خبر هرچند خوشحالکننده و نوری در تاريکی برای زنان اســت، اما سؤالی که برای فعالان حوزه زنان پيش آمد اين بود که معيار تشخيص نخبهبودن زنان چيســت؟ آيا هرکسی را که به تريبون و رسانه دسترسی دارد، میشود در دايره نخبگان قرار داد؟ آيا بر فرض طراحان لباس درجهيک، اســتادان دانشگاه، پزشــکان و... در اين دايره قــرار نمیگيرند و ديگر اينکه تبعيض در ميان زنانی که خود قربانی تبعيض هســتند چقدر میتواند به آنها کمک کند؟

پروانه سلحشــوری، رئيس فراکسيون زنان مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «شرق» با اين توضيح که اين طرح به جامعه نادرست معرفی شده است، گفت: «اسم اين طرح تســهيل خروج زنان است و صرفا زنان نخبــه را دربر نمیگيرد، اما همــه آن را بهعنوان طرح تســهيل خروج زنان نخبه ورزشــی و فرهنگی و علمی معرفی کردهاند، درحالیکه ما بهدنبال تســهيل خروج زنان از کشــور هســتيم». وی افزود: «ما در اين طرح از نام اين زنــان بهعنوان مصاديق اســتفاده کردهايم، اين مصاديق علمی و ورزشــی و سياسی بودند، حتی درباره زنانی که تصميم به تشرف حج تمتع داشتند نيز صحبت کردهايم. علاوه بر مصاديق زنان نخبه، از زنانی صحبت کردهايم که برای درمان بيماری، ديدار بستگان نياز دارند از کشور خارج شــوند و از زنان نخبه بهعنوان مصاديق استفاده کردهايم و در پايان طرح هم اضافه شده که هر زنی بخواهد از کشور خارج شود میتواند با مراجعه به دادستانی مشکل خود را حل کند». سلحشوری تصريح کرد: «متأســفانه اين طرح بد معرفی شــده و از طرفی طرح تســهيل خروج زنان است. طرحی نيست که زنان بتوانند بدون اذن همســر از کشور خارج شوند، چون ما معتقديم که خانواده محل گفتوگو اســت و جايی که مشکل پيش میآيد بايد سراغ قانون رفت». در پاسخ به اين صحبتهای خانم سلحشــور عنوان شد که درست است خانواده را محل گفتوگو میدانيم، اما آيا مردان نيز از اين محل گفتوگو برای خروج از کشــور استفاده میکنند؟ سلحشوری در پاسخ به اين سؤال گفت: «من بــه اين معتقدم کــه برای هر تصميمی کــه هرکدام از طرفين میگيرند، بايد توافق وجود داشــته باشــد و زن و مــرد با توافق کارهايشــان را پيش ببرند، اين مســئله درباره مردان هم صدق میکند. ما بســيار اميدواريم که بتوانيم بهزودی اين مسئله را مرتفع کنيم». سلحشوری در ادامه در تعريف تســهيل خروج زنان از کشور گفت: «وقتی مــا مصاديق را ذکر کرديم و ايــن مصاديق را از وزارت کشــور به دادستانی رســانديم، سعی در تسريع اين ماجرا داريم. از طرفی فرض کنيد کســی در شهری دورافتاده اســت و برای حل مشــکل خروجش بايد به تهران مراجعه میکرد و اين پروســهاي طولانی بود، ما شــرايطی ايجاد کرديم که آنهــا بتوانند در محل زندگی خود اين مشکل را حل کنند. ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.