امنا مهيیئرتاثیدانآ هشاگاهشزاد،مفرهايدرهببرا ریا درررادیسستتدانفشگراهآ مع هزااددرفری کر هدبر

Shargh - - جامعه -

صدرا محقق:

کســی که اسفند ســال 91 محمود احمدینژاد، رئيسجمهور وقت، مديريت او بر دانشــگاه تهــران را «سياســتزده و غيرعلمی يا احيانا امنيتی» توصيف کرده بود، روز گذشــته با رأی اعضای هيئت امنای دانشگاه آزاد برای رياست اين دانشگاه بزرگ به شورایعالی انقلاب فرهنگی معرفی شــد. فرهاد رهبر که در سابقه کاری خود معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در دولت اصلاحات، رياست سازمان مديريت و برنامهريزی و رياست دانشگاه تهران در دولت احمدینژاد و نايبرئيس شورای راهبردی نظام مالياتی ايران در دولت روحانی را دارد و از اعضای ارشد ستاد ابراهيم رئيسی در انتخابات رياستجمهوری پيشين بود و در آســتان قدس رضوی هم مشاور اقتصادی و دبير کارگروه اقتصادی اين مجموعه اســت، حــالا به رزومه خود میتواند مسئوليت سرپرستی دانشگاه آزاد اسلامی را نيز اضافه کند.

خبر اين انتصاب روز گذشته منتشر شد، با اين جزئيات: جلسه هيئت امنای دانشــگاه آزاد پيش از ظهر روز 25 تيرماه با حضور اکثريت اعضا برگزار شد و اعضای هيئت امنا در اين جلســه به اتفاق آرا تصويب کردند که فرهاد رهبر بهعنوان رئيس دانشــگاه آزاد به شورایعالی انقلاب فرهنگی معرفی شود، برايناســاس، موضوع رياست او بر دانشگاه آزاد در اولين جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح خواهد شــد و پس از تصويب در اين شــورا، رســما بهعنوان رئيس دانشگاه آزاد منصوب میشود. همچنين اعضای هيئت امنای دانشــگاه آزاد در اين جلســه تصويب کردند که فرهاد رهبر از امروز بهعنوان سرپرســت فعاليت خود را در دانشگاه آزاد آغاز کند. همچنين در اين جلسه از زحمات علیمحمد نوريان در طول دوران سرپرســتیاش در دانشگاه آزاد قدردانی شد.

بر اســاس تبصره دوم ماده 13 اساسنامه دانشــگاه آزاد، «پس از استعفا يــا عزل رئيس دانشــگاه هيئت امنا موظف اســت ضمن تعيين سرپرســت برای دانشگاه، طی يک مهلت ســهماهه نسبت به معرفی گزينه پيشنهادی برای احراز رياســت دانشگاه به شــورایعالی انقلاب فرهنگی اقدام کنند». برايناســاس، با توجه به برکناری حميد ميرزاده، رئيس پيشين دانشگاه آزاد، از سوی هيئت امنای اين دانشگاه در تاريخ سوم ارديبهشت 96، هيئت امنا تا سوم مرداد امسال فرصت داشت تا گزينه خود برای تصدی رياست دانشگاه را به شــورایعالی انقلاب فرهنگی معرفی کند؛ در اين بازه زمانی نزديک به سهماهه، علیمحمد نوريان بهعنوان سرپرست، وظيفه مديريت امور دانشگاه را برعهده داشت.

موج تغييرات در دانشــگاهی که به «ميراث هاشمی» مشهور است، پس از فوت آيتالله هاشمی و در بحبوحه رقابتهای انتخاباتی رياستجمهوری اخير آغاز شد. روز پنجم ارديبهشت بود که خبر برکناری حميد ميرزاده، سومين رئيس دانشــگاه آزاد اسلامی، پس از عبدالله جاسبی و فرهاد دانشجو منتشر شــد. ميرزاده که خود از ســال 86 و با دعوت آيتالله هاشــمی عضو هيئت مؤســس و هيئت امنای اين دانشگاه بوده، در جلسه فوریای که روز چهارم ارديبهشــت از سوی شورای دانشگاه آزاد برگزار شد، از رياست کنار گذاشته و بهجای او علیمحمد نوريان بهعنوان سرپرست معرفی شد. در جلسهای که منجر به تغيير ميرزاده شده، محمد فرهادی، وزير علوم و سيدحسن هاشمی، وزير بهداشــت که ازجمله هشــت عضو هيئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی هســتند، پيش از رأیگيری درباره ماندن يا کناررفتن ميرزاده، جلســه را ترک کرده و تنها شــش عضو اين هيئت در رأیگيری مشــارکت کردند که در اين ميان چهار نفر به برکناری حميد ميرزاده از رياســت دانشگاه آزاد رأی دادند. همانموقع هم فرهاد رهبر بهعنوان گزينهای برای سرپرســتی اين دانشــگاه مطرح شد، اما قرعه سرپرستی موقت سهماهه به نام نوريان خورد.

حالا دوره سهماهه سرپرست هم تمام شده و فرهاد رهبر رياست دانشگاه آزاد اسلامی را برعهده گرفته است و پيشبينی میشود بدون مشکلی خاص رأی موافقت اعضای شورای انقلاب فرهنگی را هم بگيرد.

موج تغييرات در اين دانشــگاه البته در همين ســه ماه اخير هم سرعت گرفته بود. روند اين تغييرات، بهويژه در مجموعه رســانههای وابسته به اين دانشگاه قابل مشاهده بود. مديران ارشد و بسياری از اعضای تحريريه روزنامه فرهيختگان و خبرگزاریهای آنا و ايسکا در همين مدت با دستور نوريان تغيير داده شدند و بهجای نيروهای قبلی که اغلب خبرنگارانی اصلاحطلب بودند، خبرنگارانــی که پيش از اين در رســانههای اصولگرا؛ ماننــد فارس، روزنامه رسالت، تسنيم و... کار میکردند به کار گماشته شدند.

اصلیترين ســابقه مرتبط و مشــابه فرهاد رهبر پيــش از اين و به مدت شــش ســال در دولت احمدینژاد بود؛ وقتی که رياســت دانشگاه تهران را برعهده داشــت و در آن مدت ســابقه و عملکرد پربحث و حاشيهای از خود برجای گذاشــت؛ بهگونهای که محمود احمدینژاد، رئيسجمهور وقت، در نامهای به وزير علوم وقت خود در رابطه با عملکرد او اينطور نوشــته بود: «متأســفانه و بر اســاس اطلاعات دقيق در دو دانشگاه مهم، دانشگاه تهران که مادر دانشگاههای کشور و پرافتخارترين آن است و دانشگاه تربيتمدرس که تنها مرکز رســمی تربيت مدرســين کشور اســت فضای عمومی بهگونه ديگری مديريت میشــود که نهتنها سازنده نيست، بلکه تا حدودی در نقطه مقابل حرکت عمومی ملت و شــئون دانشــگاه و دانشگاهيان است. رويکرد سياســتزده و غيرعلمی يا احيانا امنيتی توسط مديران در محيط اجتماعی ناکارآمد و تخريبکننده و در محيط دانشگاهی ناکارآمدتر و مخربتر است.»

احمدینــژاد در آن نامــه به وزير علــوم خود خواســتار برکناری رئيس دانشگاه تهران و تربيتمدرس شده بود؛ درخواستی که البته به آن عمل نشد تا اينکه در نهايت فرهاد رهبر در دولت روحانی با حکم رضا فرجیدانا، وزير علوم اول دولت روحانی، از رياست اين دانشگاه کنار گذاشته شد.

در آخرين روزهای بهمن سال 92 وقتی رهبر بالاخره برکنار شد، خبرگزاری ايســنا در گزارشی که از حالوهوای دانشگاه تهران پس از اين برکناری منتشر کرد، نوشت : «پس از اعلام خبر تغيير رئيس دانشگاه تهران برخی دانشجويان با نصب پــلاکارد بر روی ديوار و برخی ديگر با پخش شــکلات از اين تحول مديريتی در نماد نظام آموزش عالی ايران استقبال و حمايت کردند.»

در هميــن خبر آمــده بود: «محمد رهبری ســخنگوی انجمن اســلامی دانشــگاه تهران با ابراز خوشحالی از تغيير رياســت دانشگاه تهران، به ايسنا گفت: از زمانی که اين خبر در دانشــگاه پخش شــد بسياری از دانشجويان با شــنيدن اين خبر، خوشحال شــدند به همين دليل میتوان گفت اين تغيير از ديدگاه دانشجويان دانشگاه تهران مثبت بوده است. وی اظهار کرد: عملکرد دکتر رهبر بهويژه محدوديتهای ايجادشــده برای انجمنها و تشــکلهای دانشجويی و همچنين ايجاد فضايی بسته و خشک موجب ايجاد نااميدی در دانشجويان شده است. اين دانشجو يکی از کارهای نادرست در دوره رياست فرهاد رهبر را بازنشســتگی اجباری برخی اســتادان دانست و افزود: فضای نااميدی که در بين دانشــجويان دانشــگاه تهران وجود دارد باعث شــده که دانشــجويان تمايلی به افزايش بار علمی خود در کشور نداشته باشند و عزم خود را برای رفتن به کشورهای خارجی جزم کنند.»

همچنين سعيد معيدفر، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران در اين رابطه گفته بود : «در هشت سال گذشته دانشگاه بيشترين تاوان را داده است و در اين مدت بيشــترين اخراجها در مورد دانشجويان و استادان رخ داد و طی هشت ســال گذشته شــاهد بوديم که انواع و اقسام فشــارها اعم از ستارهدارکردن دانشجويان، بازنشستهشدن اجباری استادان و حذف برخی رشتههای انسانی به جامعه دانشگاهی وارد شد .»

همچنيــن در خبر و اظهارنظری ديگر کــه همزمان با برکناری فرهاد رهبر در وبســايت عصرايران منتشر شــد، دکتر تقی آزادارمکی، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، درباره عملکرد او اينطور گفته بــود: نمره عملکرد علمی آقای فرهاد رهبر، از ســقف نمره 20، حداکثر هفت يا هشت است. يعنی فرهاد رهبر را از جنبه عملکرد علمی، واجد نمــره قبولی نمیدانيم. برای اينکه رنکينگ دانشــگاه تهران در ســطح بينالمللی، در دوران مديريت او افول کرد، در ســطح ملی هم دانشگاه تهران در اين دوران تنزل قابلاعتنايی داشت. از حيث مشارکت استادان دانشــگاه تهران در امور اجتماعی، فرهنگی، سياسی نيز دانشگاه تهران در شش سال مســئوليت او دچار افت و تنزل شد. اما از حيث مديريتی، تغييرات عمدهای در ســاختار دانشــگاه تهران ايجاد کرد. او سطحبندی دانشــگاه را تغيير داد. سلسلهمراتب مربی، اســتاديار، دانشيار و استاد، مســتلزم گذرانــدن دورهای طولانی اســت. يعنی زمان زيادی ســپری میشــود تا شــخصی به مرتبه استادی برســد. فرهاد رهبر اما نيروهای ســطوح بالا را، تا جايی که میتوانســت، از دانشــگاه بيرون کرد، سطح ميانی را به شکل جهتداری کنترل و هدايت میکرد و نهايتا سطح پايين اين سلســلهمراتب را به شکل گستردهای توســعه داد؛ يعنی نيروهای فراوانی را به اين سطح تزريق کرد.»

بااينهمه حالا فرهاد رهبر به سمت رياست دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شده است و تا چندی ديگر با رأی مثبت شورایعالی انقلاب فرهنگی کار خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.