جلال طالباني ، شاه، صدام و قرارداد الجزاير

Shargh - - جامعه -

رهبــران درجــه اول حزب دموکرات کردســتان عراق، ازجمله خانواده ملامصطفی و فرزندانش، به شــهر کرج کوچ کرده و ساکن شــدند و ملامصطفی پس از چندی عازم آمريکا شــد و به علت بيماری در اسفند 1357 بعد از پيروزی انقلاب، فوت کرد و آقای مسعود بارزانی، فرزند ملامصطفی که درحالحاضر رياســت اقليم کردســتان را بر عهده دارد، از ســال 1975 تا سال 1990 و 1991 در کرج مقيم شد و آقای طالبانی )مام جلال( در کرج نبوده و آنچه در مطلب روزنامه به چاپ رســيده که مام جلال 25 ســال در کرج زندگی کرده، اشتباه است و جای آقای بارزانی و طالبانی عوض شده است. آقای بارزانی به مدت 15 سال در کرج زندگی کرده است.

در بحث ديگر، مام جلال در کنار گروههای سياسی چپگرا و مخالف شــاه بود و گاهوبــیگاه با او ديدار داشتند. مخالفان شاه با مام جلال در مقر کوهستانی او در نوار مرزی ايران و عراق ملاقات میکردند. مام جلال دارای شخصيتی بارز، سياستمدار و جنگاوری به تمام معنا بود. در جنگيدن جنگسالاری شاخص و در بازار سياســت، سياستمداری خبره و کارکشته بود. بسياری از احزاب سياسی به او به چشم احترام نــگاه میکردنــد؛ تاجايیکه مام جــلال به معاونت رياست دفتر ناسيونالسوسياليست بينالملل درآمد که بعد از ســازمان ملل متحد، بزرگترين ســازمان جهانی اســت و افتخار آن را هنوز داراســت و حزب اتحاديه ميهنی نيز به عضويت آن پذيرفته شــد. مام جلال چند ســال پيش که پســت رياستجمهوری عــراق را بــر عهده داشــت، عليــه قــرارداد 1975 الجزايــر بــه مخالفــت پرداخت و آن را قــراردادی دانســت که عليه مردم کردستان تنظيم شده است. محمدحســنين هيــکل، روزنامهنــگار مصــری، در روزنامــه الاهرام ضمن اعتراض به قرارداد نوشــت: شاه ايران از پشت به کردها خنجر زد و اسداله علم، وزير دربار شــاه نيز در جلد چهــارم خاطراتش آن را کاری بیجهت و غير لازم میداند.

پینوشت: در روزنامه شــماره 2908 مورخ سهشنبه 20 تيــر مطلبي تحتعنــوان چريك پيــر در تهران به علــت حضور مام جــال )طالبانــي( در صفحه ديپلماسي چاپ شد كه مطلب فوق در توضيح بيشتر فعاليتهای اين چريک پير به دفتر روزنامه ارســال شــد. روز گذشــته اعام شــد طالبانی تهران را روز پنجشنبه ترک كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.