پيشکسوتان با رئيس فدراسيون تعامل کنند

Shargh - - ورزش -

شرق: یوســف کرمی، قهرمان اســبق تکواندوي جهان و آسیا، همواره یکی از منتقدان فدراســیون تکواندو بوده که در پی ناکامیهای تیم ملی بزرگسالان، مسئولان این فدراســیون را به سوءمدیریت و نداشتن اتاق فکر متهم میکرد. دارنده مدال برنز المپیک 2004 آتن، اما بهتازگی از سوی محمد پولادگر، دعوت به همکاری شده و به سمت مدیریت فنی تیمهای نونهالان منصوب شده است. او که پیش از این مدعی بود پولادگر از قهرمانان ســابق این رشته، استفادهای نمیکند، حالا پس از تعاملش با پولادگر، پیشکسوتان را مقصر بهوجودآمدن این دودستگی در فدراســیون تکواندو میداند. هر چند معتقد است همچنان دلخوريهایی هم از رئیس فدراســیون دارد. یک روز پس از صحبتهای تند هادی ساعی، علیه رئیس فدراسیون تکواندو، گفتوگوی یوسف کرمی، دارنده مدال برنز المپیک 2004 آتن با شرق را در ادامه میخوانید.

آقای کرمی شما هم مثل خیلی از پیشکسوتان تکواندوی ایران، منتقد محمدرضا پولادگر، رئیس فدراسیون تکواندو بودید. چطور شد که تصمیم گرفتید اختلافات را کنار بگذارید و با ایشان همکاری کنید؟

آقای پولادگر خودشان از من خواستند که مدیریت فنی تیمهای نونهالان را برعهده بگیرم. ضمن اینکه من با شخص ایشان مشکلی نداشتم. انتقادهایی هم که میکردم برای درستشــدن اوضــاع تیمهای ملی بود؛ چون خودم را عضــوی از خانواده تکواندوي ایران میدانــم، امیدوار بودم که با این انتقادها و پیشــنهادها وضعیت بهتر شــود. من بهعنوان یک منتقد، مشکلات فنی را کارشناســی کردم. اینطور نبوده که مدام بگویم همهچیز بد اســت. تکواندو برای همه ماست. اگر همه کنار بکشیم از بین میرود. چه بهتر که بمانیم و با کمک همدیگر شرایط را درست کنیم.

کارکردن با بچهها را دوســت داشتید که مســئولیت تیمهای ردههای نونهالان را قبول کردید یا اینکه تخصص مدیریت در این رده را دارید؟

من کارشناسیارشد روانشناسی ورزشی را دارم. فکر میکنم در این زمینه خیلــی بتوانم به تیمهای پایه کمک کنــم. از طرفی کارکردن با بچهها را هم دوست دارم. من عشق به تکواندو را در چشمهای این بچهها میبینم. میبینم که به خاطر امثال ما آمدند و فعالیت در این رشته را شروع کردند. میخواهم تجربیاتم را در اختیار آیندههای تکواندوی ایران بگذارم تا آنها را به آرزوهایشان برسانم. ما ابتدای شهریور مسابقات قهرمانی جهان نونهالان را پیشِرو داریم. تمام تلاشــمان این اســت که از عنوان نایبقهرمانی دوره قبل این تیم دفاع کنیم. البته به قهرمانی هم فکر میکنیم اگر همهچیز خوب باشد.

به کارکردن در تیمهای ردهبالای جوانان و بزرگسالان هم فکر میکنید؟

چراکه نه. اگر آنجا هم از من کمک بخواهند با کمال میل میپذیرم.

تیم ملی بزرگسالان در حالی از مســابقات قهرمانی جهان برگشته که انتظارات را برآورده نکرده. این سومین ناکامی این تیم در یک سال گذشته بود. ارزیابی شما از عملکرد این تیم چیست؟

به نظرم، کسب دو مدال نقره و یک برنز نتیجه بدی نبود، اما نتیجه خوبی هم نبود. ما در 10 ســال گذشــته همیشــه با مدال طلا از مســابقات جهانی برگشتیم. خود من هم واقعا از این تیم باتجربه انتظار این را نداشتم که چنین نتیجهای بگیرند، اما بههرحال خیلی عوامل دخیل بودند که این اتفاق افتاده است. تکواندوي ما دارد دوران افول خود را سپری میکند. اگر بخواهیم از این حالت دربیاید باید از همه نیروها کمک بگیریم. بزرگترین ســرمایه این رشته قهرمانان پیشکسوت آن هستند.

اما همه این پیشکسوتان میگویند که رئیس فدراسیون حاضر نمیشود با آنها همکاری کند و درِ فدراسیون را روی آنها بسته است.

ببینید هر ارتباط و تعاملی باید دوطرفه باشــد. این حرف غیرمنطقی است که میگویند پولادگر نمیخواهد با آنهــا کار کند. وقتی آقای پولادگر میبیند همه انتقادها به جای اینکه فنی باشــد، مغرضانه و شخصی است، احساس خطر میکند و از این افراد استفاده نمیکند.

یعنی شما میگویید همه انتقادهایي که میشود مغرضانه است؟

بله، من میگویم اینطور است. دوستان همه انتقاد میکنند. کسی راهکار نمیدهد. چــرا آنموقع که تکواندو قهرمان جهان و آســیا میشــد و مدال میگرفت کســی نمیگفت پولادگــر باید برود، اما الان کــه نتیجه نمیگیرد، میگوینــد باید برود. تکواندو چهار، پنج ســال اســت که در رکود اســت، اما هیچکس تلاشــی نکرده که بخواهد وارد شــود و قدمی بــرای آن بردارد. ما خیلی از رشتههای دیگری مثل تکواندو داریم که به این وضعیت رسیدهاند، اما چون اهالی آن رشــته با رئیس فدراسیون خوب هستند، کسی حرفی نمیزند و انتقادی نمیکند. پولادگر اگر برود وضعیت بدتر از اینی که هست میشود. منتقدان اینهمه از آقای پولادگر شــکایت و انتقاد میکنند، اما ایشــان اصلا جواب هیچکس را نداده اســت. من هم از ایشــان دلخوریهایی دارم که اگر بخواهم حرف بزنم بیشتر از همه منتقدان بلدم حرف بزنم. آقای پولادگر هم مثل همه مدیران اشــکالاتی در نحوه مدیریتشان دارند، اما هرکسی از جایش بلند میشــود به او توهین میکند. او از بچگی با همه این بچهها بوده و آنها را بزرگ کرده است.

شــما خودتان که میگویید منتقد آقای پولادگر هســتید نمیخواهید حالا که همکاریتان را با فدراســیون شــروع کردید، پلی باشید بین رئیس فدراسیون و سایر منتقدان که رابطه را بین دو طرف برقرار کنید؟

البته. من از همه این دوســتان میخواهم که به من بگویند تا ما جلسهای بگذاریم و بنشــینیم همه با هم حرف بزنیم و نظرهایمــان را بگوییم. اگر آن موقع آقای پولادگر حرفی را شنیدند و تغییراتی نداند، هرچه دلشان خواست بگویند.

مهدی بیباک سه ماه است که ســرمربی تیم ملی بزرگسالان شده، به نظرتان میتواند از عهده این مسئولیت برآید؟

من پیش از مسابقات قهرمانی جهان گفتم این تیم کار بسیار سختی دارد، الان هم میگویم از این به بعد کار خیلی دشوار است. ما در مسائل فنی دچار مشــکل هستیم باید مســئولان تیم فعلی از بزرگان این رشته کمک بگیرند تا شرایط بهتر شود. خود من در این یک هفتهای که مدیر فنی تیم نونهالان شدم از خیلیها کمــک گرفتم. چه چیزی بهتر از اینکه بدون اینکه هزینه بدهی از تجربیات دیگران تجربه به دست آوری. مهدی بیباک سرمربی زحمتکشی است و انشاءالله بتواند به اهدافی که میخواهد برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.