5 هزار جتزئیاوتمدااربینآ لمبانیو داستهقلایلدپر،سپتولریکسیعلامبشدبچینید

Shargh - - ورزش -

اســتقلال و پرسپولیس قرار است شنبه هفته آینده در یک اقدام بیسابقه در آلمان یک بازی دوستانه برگزار کنند؛ دیداری که با حرفوحدیثهای فراوان همراه بود و هنوز هم بر ســرش دعواست. برگزارکننده این بازی دوستانه که حامی مالی مشــترک دو باشگاه است، دیروز در یک کنفرانس خبری جزئیاتی درباره این دیدار ارائه کرد. علیرضا شــیرازی اعلام کرد داربی 8۵، ســاعت 22 ســیویکم تیرماه با قضاوت داوران آلمانی در ورزشگاه بیلهفلد آلمان برگزار میشود و بلیتفروشی هم از سایت این باشگاه آلمانی انجام خواهد شد.

نکته جالب شــیرازی اما جایی بود که او به مشارکت هواداران در چیدن ترکیب دو تیم و تعویضها اشــاره کرد «طرحی در خیلی از باشگاههای دنیا انجام میشــود که در چنین بازیهایی هــواداران ترکیب تیمها را میچینند و ما هم از ابتدا این برنامه را داشــتیم که هواداران ترکیب تیمها را انتخاب کننــد تا 30 دقیقه قبل از بازی هواداران دو تیم میتوانند از طریق پیامک در چیدمان ترکیبها دخالت داشــته باشــند و در این شرایط طبیعی است که ســرمربیان تیمها هم تاکتیک خود را بر اساس نفراتی که درون زمین هستند انتخاب میکنند. بههرحال خیلی از هواداران آرزو داشــتند که روزی بتوانند در چینش ترکیب تیمهای محبوب خود دخالت داشته باشند و حالا نظرشان دیده میشــود. سرمربیهاي تیمها هم میتوانند نظرات فنی جز خودش را ببیند، اما اینکه گفته میشــود ما برای مثلا مهدی طارمی یا مجتبی جباری شرطی گذاشتهایم، صحت ندارد، حتی هواداران میتوانند با پیامک تعویض تیمهایشــان را هــم انجام دهند و در دقایــق 30 ، ‪70 ،۵0‬ و 80 میتوانند در تعویضها نقش داشته باشند».

قرار اســت هر تیم مجاز باشد در بازی چهارشــنبه چهار تعویض انجام دهد. مشــارکت هواداران در انتخاب نفرات، پدیدهای بیســابقه در فوتبال ایران اســت، البته این مشارکت مجانی هم نخواهد بود «هر هوادار با کمک پنج هزارتومانی میتواند به انتخاب ترکیب کمک کند و هر پیامک برای حق رأی براي تعویض بازیکنان دو هزار تومان اســت». بااینحساب هر هوادار با پرداخت 13هزار تومان میتواند نظرش را درباره ترکیب اولیه و تعویضهای تیمش اعلام کند. بههرحال این یک روش جالب برای درآمدزایی دو باشگاه است، اما اینکه به چه میزان نظرات هواداران مورد توجه قرار بگیرد و دادن پیامک قبل و حین بازی صرفا یک پرداخت پول از ســوی هوادار نباشد ابهام بزرگ این طرح اســت. مســئولان برگزاری بازی البته از یک طریق دیگر هم میخواهنــد از این بازی درآمدزایی کنند. قیمت بلیت برای تماشــاگران 20 تا 70 یورو تعیین شــده و پیشبینی میشود حداکثر 10 هزار نفر به ورزشگاه بیایند. شیرازی در نشست دیروز خود این خبر را که علی دایی مهاجم سابق بیلهفلد از مدیران این باشــگاه برای اجارهدادن ورزشگاهشان تخفیف گرفته است، تأیید کرد. شــیرازی در ادامه عنوان کرد تلویزیون ایران هنوز با پخش زنــده بازی موافقت نکرده اســت. «ترجیح دادیم که این بــازی از تلویزیون ایران پخش شــود، اما صداوسیما تا امروز به تعهداتی که داده عمل نکرده و اگــر این قضیه ادامه پیدا کند، باید فکر دیگری کنیم! بهطورمثال شــورای بازبینی صداوســیما ایراد گرفته که چرا بالای لوگوی پرسپولیس ستاره دارد! این مســائل کارشکنی است و شــاید میخواهند تا شب آخر این موضوع را طول بدهند تا بازی را رایگان پخش کنند، اما اگر در شــبکههای داخلی این بازی را پخش نکنیم، به دنبال پخش آن در شــبکههای ماهوارهای خواهیم رفت که پول بیشــتری هم بابت پخش ایــن بازی میدهند». او درباره اینکه دو باشــگاه چه مقدار از برگزاری این بازی سود میکنند عنوان کرد که سود دو باشگاه به میزان مشــارکت هواداران بستگی دارد. قرار است اعضای دو تیم روز پنجشنبه با پروازی مشترک راهی آلمان شوند و یکشنبه بعد از بازی به ایران بازگردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.