مشکلی برای حضور بانوان در ورزشگاهها نداریم

Shargh - - ورزش -

شــرق: مصطفی مدبر، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشــی، دیروز در نشســتی خبری پاسخگوی ســؤالات خبرنگاران بود تا برنامههای این شــرکت را در سال جاری تشریح کند. او بیشتر از همه از استادیوم آزادی تهران صحبت کرد. از روند بازسازی این ورزشــگاه گرفته تا فراهمکــردن هرگونه امکانات ســختافزاری برای حضور بانــوان در این مجموعه ورزشی. خطر ریزش وجود ندارد

همه قدمت این ورزشــگاه را میدانند که نیمقرن از بهرهبــرداری آن میگذرد. به صورت طبیعی چنین پروژههایی نیاز به بازســازی دارد. بنابراین سعی شده نگهــداری از آن مثــل چمن بــهروز باشــد. اما برای بازســازی نیاز به کار ویژه داریم. استادیومهایی با این قدمت در کشــورهای دیگر بارها بازسازی شدهاند، اما در ایران اینطور نبود. نشســتهای عمــودی که در بخشهــای مختلف ورزشــگاه آزادی صورت گرفته است مطلقا خطر ریزش در آن وجود ندارد؛ مگر اینکه در زمان لرزش، شدت لرزش به حدی باشد که موجب ریزش بخشهای مختلف ورزشگاه آزادی شود اما در حرکتهای طبیعی خطر ریزش وجود ندارد. بلیتفروشی آزادی به شرکت توسعه رسید

متأســفانه بلیتفروشی در مســابقات داخلی و خارجــی همیشــه دغدغه مــردم بوده. بــا توجه به تفاهمنامهای که بین فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، باشگاههای اســتقلال و پرسپولیس و شرکت توسعه انجام شده، بلیتفروشــی از طریق این شرکت انجام میشــود. امیدواریم بتوانیم ایــن کار را با برنامهریزی دقیق بهموقع انجام دهیم، البته شــاید به هفتههای اول لیگ نرســیم، چون کار با مناقصه عمومی انجام میشود. یکی از حســنهای دیگری که این واگذاری خواهد داشــت این اســت که مــا میتوانیم از محل بلیتفروشــی درصدی را که به شــرکت توســعه و نگهــداری اختصاص پیــدا میکند، بــرای نگهداری چمنهــا، بازســازی فضاهای کوچک و ســایر موارد استفاده کنیم و باری از دوش دولت برداریم. مشــکلی برای ورود بانوان تماشــاگر به آزادی نداریم

مــا در اســتادیوم صدهزارنفری یــا 12هزارنفری آزادی یا ســایر مکانها به لحاظ ســختافزاری برای حضور بانوان مشکل خاصی نداریم. ما حتی حاضریم محل مشخص، ســرویسهای بهداشتی مشخص و ســایر موارد و تمهیداتی را که برای حضور بانوان در اســتادیوم صدهزارنفری یا 1هزارنفری 2لازم اســت فراهم کنیم تــا بانوان بتوانند از نزدیک مســابقات را تماشــا کنند. همانطور که در مســابقات والیبال این مســئله اتفاق افتاد اما به هر صورت ما تابع سیاست کشــور هســتیم و سیاســتگذاری برای این کار با ما نیســت. البتــه ما از مدیریــت بانــوان در بخشهای مختلــف اســتقبال میکنیم حتــی درحالحاضر در بخشهای مختلف شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، بانوان مشــغول به کار و فعالیت هستند اما در نظــر داریم بهزودی مدیریت یکی از مجموعههای ورزشی را به یکی از بانوان بسپاریم. اختلاف شــورای شــهر و دولت باعث شــد کار شیرودی پیش نرود

درباره بازســازی مجموعه ورزشــی شیرودی باید بگویــم هنوز اتفاقی نیفتاده اســت امــا امیدواریم با رویکارآمدن شــورای شــهر جدید، مسائل حل شود. نمیخواهم سیاســی صحبت کنم، امــا به نظرم بین شورای شهر قبلی و دولت هماهنگی وجود نداشت. همه برنامههای ما مشخص است، اما اول باید مجوز ماده پنج را بگیریم. افتتاح ۴۰ پروژه در دستور کار است

4۵0 میلیارد تومان بودجه ســال 96 اســت، این بودجه نسبت به بودجه سال گذشته و به دلیل اتمام پروژههای بزرگ ورزشــی به اتمام رسیده است. اگر این بودجه مصوب به طور کامــل تخفیف پیدا کند، میتوانیم امســال 40 پروژه ورزشــی را افتتاح کنیم. البته این آمار و ارقام جدا از هزینههای 160میلیاردی اســت که برای بهسازی و بازســازی ورزشگاه آزادی برآورد شده است. اگر این هزینه در دو سال به دست ما برسد، روند بازسازی آزادی را انجام خواهیم داد. متأســفانه یکی از مشــکلاتی که جدیدا با آن مواجه هســتیم احکام قضائی اســت که پشــت سر هم به شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشــی ارسال میشــود و بدون اطــلاع بودجــهای از اعتبارات ما براساس احکام قضائی برداشته میشود. یکی از این احکام مربوط به بودجه عمرانی ماست که اعتباری نزدیک به 1۵3 میلیارد تومــان از بودجه عمرانی ما از ســوي ســتاد اجرائی فرمان امام درباره مجموعه ســوارکاری شــهدای امام برداشته شــده است. در سال 82 در اظهارنامهای که ستاد اجرائی به دادگاه انقلاب اســلامی در این خصوص ارجاع داده بود این مسئله عنوان شده که مجموعه سوارکاری شهر امام جزء اموال ســلطنتی اســت و باید به ســتاد اجرائی فرمان امام این بودجه تعلق گیرد. ما متأســفانه در این زمینــه تا حدودی تعلل کردیم و فکر نمیکردیم این مســئله اتفاق بیفتد. حکم قطعی و اجراشــده به ســازمان مدیریت و برنامهریزی ارجاع داده شده اســت. متأسفانه اگر نتوانیم این مسئله را ثابت کنیم این میزان بودجه از اعتبارات ما برداشت خواهد شد. واقعــا به راحتی حکم صادر میکنند و ما نمیدانیم این حکمها چگونه به راحتی اجرا میشــود. احکام قضائی ما را به تازگی دچار مشکل جدی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.