موگوروسا، ملکه ویمبلدون

Shargh - - ورزش -

گاربینه موگوروســا از اسپانیا، با پیروزی بر ونوس ویلیامــز آمریکایی، قهرمان ویمبلدون زنان شــد. در دیدار پایانی، موگوروســا، نایبقهرمان ســال 201۵ همیــن رقابتهــا، در برابر ونوس ویلیامــز، قهرمان پنــج دوره این رقابتهــا، بازی میکــرد. او در پایان این مســابقه که تنها نزدیک یک ســاعتو 20 دقیقه طول کشــید، موفق شد با پیروزی در دو ست پیاپی و با نتایــج ‪-7 ۵‬ و ‪-6، 0‬ اولین قهرمانیاش در این گرند اســلم را به دســت بیاورد و جایزه نقدی دومیلیونو 900 هــزاردلاری را دریافت کند. تنیسباز 23ســاله اسپانیایی پس از آنکه در ست اول این مسابقه، دو بار ویلیامز را در کســب امتیاز نهایی ســت ناکام گذاشــت، در 9 گیــم پیاپــی، به پیروزی رســید تا با اقتــدار تمام، حریف 39 ســالهاش را شکســت دهــد و انتقــام شکســت فینال دو سال قبل در برابر خواهرش، سرنا ویلیامز را بگیرد. این دومین قهرمانی موگوروسا در رقابتهای گرند اســلم به حســاب میآید. او ســال گذشــته با پیروزی بر ســرنا ویلیامز در فینال رولان گروس، اوپن فرانســه، اولین قهرمانی گرند اســلم خود را تجربه کرده بود. موگوروســا، نفر پانزدهم تنیس زنان، پس از مربــی فعلیاش، کونچیتا مارتینس که 23 ســال پیش با شکست مارتینا ناوراتیلووا قهرمان ویمبلدون شــد، دومیــن تنیسباز زن اســپانیایی اســت که در این تورنمنت مســابقات، اول میشــود. وی پس از قهرمانی گفت: «امروز ســختترین مســابقه ممکن را در برابر ونوس داشــتم. او بازیکــن فوقالعادهای است. من با تماشای مسابقات او بزرگ شدم. ونوس تنیسباز بزرگی اســت. بازیکردن برابر او همیشــه برایم آرزو بود». در آن طرف میدان، ویلیامز 37ساله، امید داشــت در غیاب خواهر سرشــناس خود، سرنا، بتواند ششمین عنوان خود را در ویمبلدون به دست بیــاورد که ناکام ماند؛ اما بــا وجود این باخت، جایزه نقــدی یکمیلیونو 400هــزار دلاری را دریافــت کــرد. اگر او قهرمان میشــد، تعداد قهرمانیهای خود را در مسابقات گرند اســلم تنیس، به هشت میرساند؛ اتفاقــی که حدود 9 سال انتظارش را میکشــید و حالا با این باخت برابر موگوروســا، باید بیــش از این انتظار بکشــد. ونوس ویلیامز، نفر یازدهم تنیــس زنان جهان حال حاضر، ابتدای ســال میلادی هم به فینــال رقابتهای اوپن استرالیا رسید؛ اما خواهرش با بردن او، مانع رسیدن دست او به مقام نخست شد. آخرین قهرمانی ونوس به ویمبلدون سال 2008 برمیگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.