عسگری و مهدیزاده طلایی شدند

Shargh - - ورزش -

رقابتهای کاراته قهرمانی آسیایی قزاقستان روز گذشته با درخشش کاراتهکاران ایرانی به پایان رسید. در فینال کومیته انفرادی آقایان، امیر مهدیزاده مدال طلای وزن منهای 60 کیلوگرم را بر گردن آویخت. او در فینال مقابل «صدرالدین سایماتوف» از ازبکستان قرار گرفت و پس از تســاوی صفر بر صفر در وقت قانونی مبارزه در هانتی 3 بر 2 برنده شــد. بهمن عسگری در وزن منهای 7۵ کیلوگرم نیز در فینال برابر «چو سون» از چینتایپه پیروز شــد و به نشان طلا دست پیدا کرد. ســجاد گنجزاده هــم به مدال نقره دســت پیدا کرد. اتفاق جالب درخصوص مبارزه فینال مجید حسننیا بود. کاراتــهکار وزن منهای ۵۵ کیلوگرم کشــورمان در دیدار نهایــی 4 بــر یــک برابــر «آکتــوف» از قزاقستان پیروز شد و طلا گرفت. اما بعد از پایــان ایــن دیدار مربیــان قزاقســتان بــه نتیجه مبارزه اعتراض کردنــد و داوران با بازبینی فیلم، متوجه شدند سه امتیاز حســننیا بعد از پایان زمان قانونی اعمال شــده و در نهایت مدال طلای او به نقره تبدیل شد. شهاب سلطانی، مربی تیم ملی با مغرضانهخواندن رأیی که داوران براي حسننیا دادند، گفت : «اگر این موضوع برای ورزشــکاری غیر از کشور میزبان اتفاق افتاده بود، چنین رأیی صادر نمیشــد. میزبان در این مورد اعمال نفوذ کرد و متأسفانه چنین اتفاقی برای حسننیا افتاد و خیلی راحت مدال طلا را از این جوان گرفتند». ایران در فینالهای کومیته زنان نماینده نداشــت اما هر دو تیم کومیته آقایان و بانوان ایران در فینال حاضر بودند و قهرمان شدند. تیمهای کاتای مردان و زنان هم هر دو بهعنوان نایبقهرمانی دســت یافتنــد. تیم مــردان بــا ترکیــب ابوالفضل شــهرجردی، علی زند و میلاد دلیخون پس از برتری مقابل اندونزی، قزاقستان و عراق در حالی فینالیست شد که در جدال برای کسب مدال طلا برابر ژاپن بازنده شد و به نشــان نقره بسنده کرد. تیم زنان نیز متشکل از پریســا رحمانــی، مائــده نصیــری و مهری یزدانی که با دو پیروزی ۵ بر صفر مقابل هند و 4 بر یک برابر اندونزی راهی دیــدار نهایی شــده بــود، در این مرحله مغلوب ژاپنیها شد و روی ســکوی دوم قرار گرفت. پیــش از این مهدی خدابخشی در وزن منهای 84 کیلوگرم و مبینا کاویانی در وزن منهای 68 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. تیمهای ملی کاراته نوجوانان و جوانان ایران پیش از این با 10 مدال طلا، شــش نقره و چهار برنز و کســب عنــوان قهرمانی بــه کار خود در شــانزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا پایان داده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.