زیر دستوپا خفه شدند

Shargh - - ورزش -

ســنگال دوباره تبدیــل به تیتر اصلی بســیاری از خبرگزاریهای معتبر دنیا شــده؛ این کشور که در ماه آوریل بهخاطر کشتهشــدن عده زیــادی در تظاهرات مذهبــی در کانون توجه قرار گرفته بــود، حالا دوباره بــا یک فاجعــه روبهرو شــده؛ اینبار امــا فاجعه نه سیاسی، بلکه کاملا ورزشی اســت. ماجرا از این قرار است که شنبهشــب در جریان فینال جام اتحادیه این کشــور که بین دو تیم اوئاکام و اســتد دو مبور برگزار شــد، هشت نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 60 نفر هم مجروح شــدند. این بازی که در ورزشــگاه دمبا دیوپ در حال برگزاری بود، با استقبال بینظیری مواجه شــده بود و تا ثانیههــای پایانی هم در جریان بــود که یکباره همهچیز به هم ریخــت. بازی پس از تســاوی در وقتهای معمــول در وقتهای اضافی 2 بر یک به ســود تیم مبور در جریــان بود که بهناگاه هواداران تیم اوئاکام شــروع به پرتاب سنگ به سمت تماشاگران رقیب کردند. همین اتفاق پایهگذار درگیری بین هواداران شــد و پلیس با زدن گاز اشکآور سعی در متفرقکردن تماشــاگرانی داشــت کــه وارد زمین مســابقه شده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در همین لحظه بخشی از دیوار جایگاهی که تماشاگران دو تیم را از هم جدا میکرد فرومیریزد و به وحشــت تماشــاگران اضافه میکند. آنها که ســعی در فرار از مخمصه داشتند، در ازدحام جمعیت گیر میافتند و هشــت نفر میمیرند و نزدیک به 60 نفر هم مجروح میشوند. طبق گزارشی که رسانههای محلی سنگال دادهانــد، اگر حضور بهموقع مأموران آتشنشــانی و اورژانس نبود، تعداد کشتهشــدهها بســیار بیشــتر از این میشــد. البته ســنگال اولین و به احتمال فراوان آخرین کشوری نیست که تماشاگران فوتبالش شاهد مرگ بغلدستیهایشــان به دلیل ازدحام میشــوند؛ این داســتان در فوتبال پیشــینهای طولانــی دارد که معروفترینش به سال 1964 در پرو برمیگردد؛ جایی که 320 نفر کشــته و بیش از هــزار نفر هم مجروح شــدند. آن اتفــاق مربوط بــه دیدار تیمهــای پرو و آرژانتین بود که تماشاگران زیادی زیر دستوپا ماندند. اســکاتلند در ســال 1902 و 1971 دو بار شاهد چنین صحنههایی بود که درمجموع 90 نفر جانشــان را از دست دادند. در سال 1974 در قاهره، هجوم 80 هزار تماشاگر به ورزشگاهی که فقط 40 هزار نفر گنجایش داشــت، 48 کشته برجا گذاشت. بردفورد و شفیلد در انگلیس، بروکســل در بلژیک و باستیا در فرانسه هم نقاطی بودند کــه با حوادث تلــخ اینچنینی روبهرو شدند. هرچند که شــاید در آفریقا، غنا فاجعهبارترین حادثه را داشــته اســت. داســتان غنا مربوط به سال 2001 میشود؛ در آکرا و در پایان مسابقه بین اوئاکس و کوزامی، تماشاگران کوزامی که از شکست تیمشان ناراحت بودند، شروع به پرتاب مواد آتشزا و شکستن صندلیها کردند. پلیس از گاز اشکآور استفاده کرد و تماشاگرانی که میخواستند از مهلکه فرار کنند به در بسته خوردند و جانشان را از دست دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.