یزدانی تمرینات خود را آغاز کرد

Shargh - - ورزش -

رضــا یزدانی، دارنده دو مــدال طلای قهرمانی جهان، پس از پشتسرگذاشتن دوران نقاهت ناشی از مصدومیت از روز گذشــته تمرینــات خود را در خانه کشتی تهران آغاز کرد. او به دلیل مصدومیت از ناحیه آشــیل پا، پس از المپیک ریو پای خود را در آلمان عمل جراحی کــرد. او پس از طیکردن دوران نقاهت، تمرینات ســبک خــود را آغاز کرد. یزدانی دیروز با حضور در اردوی تیم ملی کشــتی آزاد نوجوانــان اعزامــی به رقابتهــای قهرمانی آســیا در تایلند، ضمن دیدار با کشتیگیران، تمرین و نرمشهای ســبک را انجام داد. او درباره شرایط جســمانیاش گفت: «هدفم این اســت که بعد از سپریشدن دوران نقاهت بتوانم تمرینات را از سر بگیرم و خودم را آماده کنم و اگر شرایط فراهم بود کشتی بگیرم. روند درمانی به گفته پزشکان خوب سپری میشود». یزدانی دارنده دو مدال طلا و دو برنز رقابتهای قهرمانی جهان ســابقه حضور در ســه دوره از بازیهای المپیک )2008 پکن، 2012 لندن و 2016 ریــو( را دارد. یزدانی به دلیل همین مصدومیت نتوانســت عملکرد خوبی در المپیک ریو داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.